Нийслэлийн Цахим хөгжил, мэдээллийн технологийн газар
Онцлох
2022 он

Төрийн байгууллагын судалгааны ажлын нэгдсэн систем

Судалгаа