Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар
Эдийн засаг

Монголын бичил болон жижиг бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд Ковид-19 цар тахлын үзүүлж буй нөлөөллийн үнэлгээ

Азийн сангийн Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхыг бэхжүүлэх төсөл , хараат бус судалгааны хүрээлэн (IRIM), Канадын гадаад хэргийн яам, (ЭЭЧБ), Жендэрийн үндэсний хороо
2021 он

Төрийн байгууллагын судалгааны ажлын нэгдсэн систем

Судалгаа