Нууцлалын бодлого

Энэхүү нууцлалын бодлогын зорилго нь “Төрийн судалгааны нэгдсэн систем” -ийн хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийн халдашгүй, бүрэн бүтэн байдлыг хангах, үйл ажиллагааг сайжруулах, хэрэглэгчтэй харилцах, аюулгүй найдвартай ажиллагааг дэмжихэд оршино.

Хэрэглэгчийн мэдээллийг системд нэвтрэх, шинэ хэрэглэгч үүсгэх үед цахим хуудсаар дамжуулан хэрэглэгчийн мэдээллийг бөглүүлэх байдлаар мэдээллийг цуглуулдаг.  Үүнд:

 • Хэрэглэгчийн нэр болон цахим хуудасны мэдээлэл багтсан байна.
Хэрэглэгчийн мэдээллийг дараах зорилгоор ашиглана.Үүнд:
 • Цахим систем дээр байршиж буй судалгааны материал ашиглалт, хандалт, мэдээллийг хүргэх
 • Цахим хуудсаар дамжуулан Системтэй холбоотой шинэчлэлт мэдээ хүргүүлэх болон хуулиар хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэх зэрэг үйл ажиллагаанд
 • Цахим систем дээр статистик мэдээ гаргах, аюулгүй байдлын зөрчлийг илрүүлэх, сэргийлэх болон шалгах зорилгоор
Хэрэглэгч систем дээрх өөрийн хувийн мэдээллийг хэдийд ч өөрчлөх боломжтой ба хэрэглэгч өөрийн хүсэлтийн дагуу хэрэглэгчийн эрхийг устгуулах боломжтой.

Бид хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хамгаалах үүднээс цахим орчны аюулгүй байдлын протокол ашиглах, боломжит арга хэмжээг авч ажилладаг. Гэвч мэдээллийн аюулгүй байдал алдагдах эрсдэл нь хэрэглэгчийн өөрийн хариуцлага, мэдээллийн аюулгүй байдлын мэдлэгээс шууд хамааралтай байдаг тул өөрийн хувийн мэдээллийг хамгаалах үүднээс болгоомжтой хандахыг зөвлөж байна.
  Үүнд:
  • Олон нийтийн болон танихгүй төхөөрөмжид нэвтрэх нэр, нууц үгийн мэдээллийг хадгалахгүй байх
  • Нууц үгийг бусдад дамжуулахгүй байх
  • Нууц үгийг тогтмол шинэчилж байх
  • Хүчтэй нууц үг ашиглах
  • Тодорхойгүй утасгүй интернэтийн сүлжээнд аль болох холбогдохгүй байх

Судалгаа