Хайлтын үр дүн

13 илэрц олдлоо.

д 1990 оноос хойших Төв аймагт нүүдэллэн сууршиж буй Казах угсаатны гарал угсаа, нүүдэллэн ирсэн түүхийг, одоогийн амьдарлын хэв маяг болон Наурызын баярын ёс заншилаар дамжуулан Казахын ард түмний ёс заншил нь уламжлагдан хадгалагдаж байна уу, халх болон бусад угсаатны соёлтой уусан нэгдэж байна уу гэдгийг тодруулах зорилгоор Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Казак иргэдээс судалгаа авсан болно.

Соёлын яам / 2021 он

Соёлын салбарын нөхцөл байдлын шинжилгээг хийхдээ холбогдох заавар, аргачлалыг баримтлан боловсруулав.

/ 2023 он

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Засгийн 27 дугаар зүйлийн 27.11 дэх хэсэг, Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын А/235 тушаал, Засгийн газрын 2018 оны 184 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Соёлын сайдын 2022 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Зардал баталж, эрх шилжүүлэх тухай” А/218 дугаар тушаал, Засгийн газрын хэрэгжүүлэх агентлаг Соёл, урлагийн газрын даргын А/42 тоот тушаалыг үндэслэн “Соёлын биет бус өвийн үзлэг, бүсчилсэн судалгаа” -г нийслэлийн 9 дүүрэгт зохион байгуулав.

/ 2022 он

Монгол Улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 13.1.6 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 184 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт “Соёлын биет бус өвийн үзлэг хийх журам”, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны А/235 тушаал, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн газрын даргын 2022 оны А/ 42 тушаалыг үндэслэн хийгдсэн Соёлын биет бус өвийн үзлэг, бүсчилсэн судалгааны ажлын нэгдсэн дүгнэлт.

/ 2022 он

Соёлын биет бус өвийн үзлэг, бүсчилсэн судалгааны хүрээнд соёлын биет бус өвийн хадгалалт хамгаалалтын нөхцөл байдал, эерэг болон сөргөөр нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг судлах, тархалтыг тогтоох, үзлэгийн мөрөөр авах арга хэмжээний санал боловсруулахад шаардлагатай мэдээлэл, хэрэглэгдэхүүн цуглуулах

/ 2022 он

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.11 дэх хэсэг, 26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2018 оны 184 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Соёлын сайдын 2022 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Зардал баталж, эрх шилжүүлэх тухай” А/218 дугаар тушаалыг үндэслэн “соёлын биет бус өвийн үзлэг, судалгаа” сэдэвт ажлыг Дорнод аймагт зохион байгуулав.

Соёлын яам / 2023 он

Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын хүний нөөцийн нарийвчилсан судалгаанд төв орон нутгийн 26 театр чуулгыг хамруулж, театр чуулгын үндсэн 7 мэргэжлээр шаардлагатай байгаа хүний нөөцийн бодит тоог нарийвчлан гаргах, уран бүтээлчдийг давтан сургах зорилготой. Судалгаагаар театр чуулгуудад шаардлагатай байгаа уран бүтээлчдийг 2025 он хүртэл МУК, СУИС-ын төгсөгчид хангах боломжгүй гэсэн урьдчилсан тоон үзүүлэлт гарсан.

“Соёлын үйлчилгээний хүртээмжийн судалгаа”-ны хүрээнд хийгдэж буй хэрэглэгчээс авах социологийн судалгаа нь аймаг нийслэл, сум дүүргийн болон бүс нутгийн хүн амд соёл урлагаар үйлчлэх зорилго бүхий орон нутгийн соёлын байгууллага болох соёлын төв, соёлын ордны үйл ажиллагаа, үйлчилгээний өнөөгийн байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөн хүртээмж, чанарыг сайжруулахад тулгамдаж буй асуудлуудыг томъёолон тус байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагааг сайжруулах арга замыг тодорхойлох зорилгыг дэвшүүлсэн болно.

Соёлын яам / 2022 он

Юнеско-ийн 2-р зэрэглэлийн ICHCAP байгууллагаас хэрэгжүүлж буй Ази, номхон далайн бүс нутгийн СББӨ-ийн нэгдсэн флатформд Монголын СББӨ-ийн тухай цуврал богино хэмжээний видео контентууд бэлтгэж оруулах төсөл

Соёлын яам / 2019 он

Төслийн хэрэгжилт, үр дүнг олон нийтэд сурталчлах, шавь сургалтын үр дүнг тайлагнах, лимбэчдийн уртын дуу лимбэдэх уламжлалт арга битүү амьсгаа өвийн оршин тогтнох чадварыг тогтворжуулах

Соёлын яам / 2021 он

Соёл бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарт уран бүтээл туурвиж, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг орон зайн хувьд нэг дор цугларч хамтран ажиллах, суралцах, хөгжих бололцоогоор хангаж, өртөг зардал хэмнэхийн зэрэгцээ гадаадын томоохон студи, продакшн, хөрөнгө оруулагчдыг татах томоохон логистик төв байгуулах суурь судалгаа

Соёлын яам / 2023 он

Соёлын салбарын суурь үзүүлэлтүүдийг тодруулах судалгаа

Судалгаа