Хайлтын үр дүн

23 илэрц олдлоо.

/ 2023 он

Энэхүү судалгааны зорилго нь Нийслэлийн хэмжээнд нийтийн зориулалттай орон сууцны ашиглалтын хугацаа дууссан болон ашиглалтын шаардлага хангахгүй улсын ахлах байцаагчийн дүгнэлт гарсан 132 лифтийг оршин суугчдын хөрөнгөөр шинэчлэх боломжийг тодорхойлоход оршино.

Монгол улсын Шинжлэх Ухааны Академийн Археологийн хүрээлэн Нийслэлийн Соёл урлагийн газартай хамтран “Туулын хар түнэ” орд, “Түргэний голын балгас”-ын малтлага судалгаа төсөлт ажлыг хэрэгжүүлж байна. Эдгээрийн нэг нь Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт орших “Түргэний голын Кидан балгас” буюу зарим судлаачдын үзэж буйгаар “Ван хааны орд-Туулын Хар түнэ орд” бөгөөд дундад зууны үеийн археологийн дурсгал юм. Уг дурсгалыг малтан судалснаар тус дурсгалын архитектурын онцлог, он цагийг нарийвчлан тогтоож, хотын ойролцоо хүн, малын үйлчлэл ихтэй газар буй газрыг харгалзан тус соёлын өвийн хүрээ хязгаарын хэмжээг тогтоон хамгаалах арга зүйг боловсруулах зэргээр тодруулан судлах боломжтой болох юм.

Төвийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хүрээнд үндсэн үйл ажиллагааг сайжруулах, Улаанбаатар хотын инженерийн хангамжийн байгууллагууд хоорондын уялдаа холбоо ямар түвшинд байгааг үнэлэх зорилгоор Нийслэлийн нийт албан хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа “Ulaanbaatar ERP” системийн тусламжтайгаар нийт 10 байгууллагыг хамруулан 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ноос 18-ны өдрүүдэд зохион байгуулав.

Зорчигч Тээврийн Нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын үзүүлж байгаа Нийтийн тээврийн үйлчилгээний гүйцэтгэл, үр дүн нь зорчигч, үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадаж байгаа эсэх, нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, шуурхай байдалд иргэдийн хандлагыг тандан судлах ажлыг хөндлөнгийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, түүнд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр гарах дүгнэлт, зөвлөмжийг цаашид хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагаатайгаа уялдуулахад энэхүү үнэлгээний зорилго оршино

Төвийн үйл ажиллагааг сайжруулах, нийслэлийн хамтран ажилладаг нутгийн захиргааны байгууллагуудад хэр зөв зохиостой мэдээлэлтэй байдаг, харилцаа хандлага зохистой түвшинд байгаа эсэхийг үнэлэх зорилгоор Нийслэлийн нийт албан хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа “Ulaanbaatar ERP” системээр 2021 оны 12 дугаар сарын 08-наас 10-ны өдрүүдэд цахимаар зохион байгуулан, дүн мэдээг авч нэгтгэн ажиллалаа.

Төвийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг 10 дугаар сарын 23-наас 11 дүээр 08-ны өдрүүдэд 6 асуулттай нийт 404 санал асуулгыг Төвийн 21 албан хаагчдад тус бүр 20 асуулгыг өгч, Баянзүрх, Баянгол, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн оршин суугчдаар судалгааг бөглүүлэн нэгтгэж ажиллалаа.

Төвийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу инженерийн хангамжийн байгууллагуудын шуурхай ажиллагааны хэсгийн инженер, диспетчерүүдээс санал, асуулгыг 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр 01/204 дугаар албан бичгээр Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Ус сувгийн удирдах газар, Хэсэгчилсэн Инженерийн хангамжийн удирдах газар, Хот тохижилтын газар, Улаанбаатар Зам засвар, арчлалтын газар, Геодези, усны барилга байгууламжийн газарт тус тус хүргүүлж, авч ажилласан.

Сонгинохайрхан дүүргийн төрийн өмчит сургуулийн өмнөх 37 байгууллага, ерөнхий боловсролын 5 сургууль, 1 эмнэлэгээс түгээгдэж буй бараа бүтээгдэхүүний чанар, чанар үйлчилгээний хүртээмж, түгээлтийн албан хаагчдын зан харилцаа, ёс зүйн талаар 5 асуулга бүхий асуумжийг цаасан хэлбэрээр сэтгэл ханамжийн судалгааг 2022 онд авсныг хүргэж байна.

/ 2023 он

Энэхүү судалгааны зорилго нь байгууллагын үйл ажиллагаа болон үйлчилгээнд өгч буй хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн түвшинг тогтооход оршино.

Сонгинохайрхан дүүргийн төрийн өмчит сургуулийн өмнөх боловсролын 43 байгууллага, ерөнхий боловсролын 3 сургуулиудаас түгээгдэж буй бараа бүтээгдэхүүний чанар, үйлчилгээний хүртээмж, албан хаагчдын зан харилцаа, ёс зүйн талаар 6 асуулга бүхий асуумжыг цаасан хэлбэрээр сэтгэл ханамжийн судалгааг 2021 онд авсныг хүргэж байна.

Улаанбаатар хотын хүүхдэд ээлтэй байдлын индексийг тогтоож, индексийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулах чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор Хүүхдийн байдал 2020 эмхэтгэлийг боловсруулав.

ЭХЯ-аас 2021 оны 12-р сарын 24-нд “АДС” ТӨХК-д ирсэн чиглэлд “Эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн 2021 оны 12-р сарын 10-ны өдрийн хурлаар Эрчим хүчний салбарын найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнүүдийн талаар хэлэлцэн Улаанбаатар хотын зүүн хэсгийн дулааны өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, “ДЦС-3” ТӨХК-ийн өргөтгөлийн төсөл хэрэгжих бэлтгэл ажлын хүрээнд Амгалан дулааны станцыг одоо ажиллаж байгаа усан халаалтын зуухнуудтай нэг маягийн ижил зуухаар /1х116 МВт/ өргөтгөх нь зүйтэй гэж тус станцыг /1х116 МВт/ өргөтгөхөд шаардагдах тооцоо судалгаа, техникийн эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулан Эрчим хүчний яамны ШУТЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулахыг зөвлөж байна” гэсний дагуу Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого, Алсын хараа 2050, Шинэ сэргэлтийн бодлог зэрэг бодлогын бичиг баримтад үндэслэн тус станцын зуухны суурилагдсан хүчин чадлыг 100 Гкал (116 МВт)-аар нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай ТЭЗҮ-ийг боловсруулсан болно.

Монгол улсын Засгийн Газар, Дэлхийн банкны Олон улсын Хөгжлийн ассоциаци хооронд 2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр байгуулсан санхүүжилтийн хэлэлцээрийн хүрээнд БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн үйлчлэх хүрээний нам хүчдэлийн сүлжээг шинэчлэх ажлын техник эдийн засгийн үндэслэл. 2013-2017 онуудад төслийн урьдчилсан ТЭЗҮ хийгдсэн. Одоо төслийн хүрээнд барилга угсралтын ажлууд хийгдэж байна. БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн үйлчлэх хүрээний Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг, Хэнтий аймгийн Хэрлэн сум, Бор-Өндөр сум, Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд сум, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сум, Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум зэрэг нийт 7 байршлыг хамруулсан.

“Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангажийн төсөл”-ийн техник эдийн засгийн үндэслэл, нэн тэргүүний хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг боловсруулсан

“Дулаан шарын гол” ТӨХК болон “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨААТҮГ-ын хооронд хийгдсэн дулааны станцыг шинэчлэх техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ДШГ/202008057 дугаартай гэрээний дагуу тус хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, инженерүүд болон салбарын судлаачидтай хамтран боловсруулсан болно.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Чойбалсангийн ДЦС-ыг 50 МВт-аар өргөтгөх”-өөр төлөвлөсөн. 2020 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдөр төслийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн. 2023 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар төслийн ерөнхий барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 56 хувьтай байна. Үүнд: - Зураг төсөл- 100 хувь - Тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл-96 хувь - Төслийн барилга угсралт-35 хувь - Тоног төхөөрөмж тээвэрлэлт- 38 хувь - Тоног төхөөрөмж зүгшрүүлэлт-0 хувь 2023 оны 04 дүгээр 17 өдрийн байдлаар төслийн барилга угсралтын ажилд БНХАУ-н 227 ажилтан, Монгол улсын 102 ажилтан нийт 329 хүн, 18 тусгай зориулалтын машин механизм ажиллаж байна.

Судалгаа