Хайлтын үр дүн

1172 илэрц олдлоо.

/ 2019 он

Монгол улсад бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийг 2018 оны статистик мэдээлэлд тулгуурлан судалсан тайлан.

/ 2021 он

Үндэсний дэд бүтцийг бий болгох, аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх чиглэлээр орон нутагт хөрөнгө оруулалтыг өргөжүүлэхэд гол бэрхшээл болж логистикийн асуудлыг МУ-ын хөгжлийн хэтийн төлөвт тулгуурласан судалгаа.

/ 2021 он

Үндэсний дэд бүтцийг бий болгох, аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх чиглэлээр орон нутагт хөрөнгө оруулалтыг өргөжүүлэхэд гол бэрхшээл болж логистикийн асуудлыг МУ-ын хөгжлийн хэтийн төлөвт тулгуурласан судалгаа.

/ 2022 он

Нийслэлийн гудамж замын орон зайн мэдээллийн санг бүрдүүлэх анхдагч өгөгдлүүдийн маягт, үзүүлэлтүүдийн ангилал, код, тодорхойлолтыг ашиглах заавар

/ 2022 он

“Монгол Улсын авто замын орон зайн мэдээллийн сан байгуулах”, “Зам, тээврийн бодлого төлөвлөлтөнд ашиглах математик загварчилалын программ хангамж нэвтрүүлэх”, “Нийслэлийн авто замын сүлжээг хөгжүүлэх дунд, урт хугацааны мастер төлөвлөгөөг боловсруулах зорилгоор хийгдсэн.

/ 2018 он

Монгол улсын тээвэр, логистикийн салбарын хөгжлийн тухай

/ 2022 он

“Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө зэрэг хот төлөвлөлт, хотын тээврийн бодлого, төлөвлөлтөдтулгуурлан УБ хотын зам тээврийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудалд дүгнэлт хийн ирээдүйн дүр зургийг хэлэлцэн, өнөөгийн асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг цэгцлэх чиглэсэн судалгаа.

/ 2023 он

ЕБС-уудын түгжрэлд үзүүлж буй нөлөөлөл

/ 2020 он

МУ-ын ЭЗ-ийн дэд бүтцийн судалгаа, мал аж ахуй, эрдэс баялаг, зам харилцаа гэм мэтийн өртөг эдийн засгийн нөлөөллийг судалгаа

Энэхүү судалгааны зорилго нь цахим худалдааг дэмжих замаар шуудангийн үйлчилгээг хөгжүүлэх, тэлэх боломж, бизнес загварыг судлах, тодорхойлоход оршино.

Энэхүү судалгаа нь харилцаа холбооны үйлчилгээ хэрэглэгчид хэрхэн хүртээмжтэй хүрч, амьдралын хэрэгцээ шаардлагад хэрхэн нөлөөлж байгааг тогтоох, тухайн үйлчилгээг зах зээлийн нөхцөл байдалтай уялдуулан чөлөөтэй сонгож хэрэгцээгээ хангах боломж хэр нээлттэй, хүртээмжтэй байгааг тодорхойлох зорилготой.

Энэхүү гарын авлагад бүх салбарыг хамарсан дижитал шилжилтийн үед Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн (МХХТ)-ийн зохицуулалтын үндсийг шинэчлэхээс гадна шийдвэр гаргахад зохицуулагчдын анхаарах ёстой шинэ асуудлууд, зохицуулалтын аргуудыг дурдсан болно. Энэхүү гарын авлага нь аж ахуйн нэгжүүд, хөгжлийн агентлагууд, иргэдийн болон хэрэглэгчдийн бүлгүүд, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд зэрэг оролцогч талуудад хэрэгтэй лавлагаа болно.

Энэхүү баримт бичиг нь зохицуулалтын тогтолцоо, зах зээлийг тодорхойлох, зах зээлийн чухал эрх мэдэл бүхий (significant market power - SMP) операторуудыг тодорхойлох, өртгийн нягтлан бодох бүртгэлийн зорилго болон үндсэн параметрүүд, аргачлалууд зэрэг сэдвүүдийг хамарсан өртөгт үндэслэсэн зохицуулалтын цогц гарын авлага болно.

Энэхүү тайлангийн гол зорилго нь гар утсанд зориулагдсан дижитал санхүүгийн үйлчилгээний (DFS) Андройд үйлдлийн систем дээр ажилладаг цөөн хэдэн аппликейший аюулгүй байдлын аудитын үр дүнг танилцуулж, аюулгүй байдлын аудит хийх системчилсэн аргачлалыг боловсруулсан.

Энэхүү баримт бичгээр USSD болон STK дээр суурилсан дижитал санхүүгийн үйлчилгээ (ДСҮ) -ний аюулгүй байдал, эмзэг байдлыг онцолсон бөгөөд энэ сонголтыг ашиглаж буй ДСҮ үзүүлэгч, мобайл сүлжээний операторууд болон ДСҮ-ний хэрэглэгчдэд зориулсан шилдэг туршлагыг санал болгосон. (USSD - Unstructured Supplementary Service Data) (STK - Sim Tool Kit)

Энэхүү зөвлөмж нь дижитал санхүүгийн үйлчилгээ эрхлэхэд оролцогч талуудад аюулгүй байдын аудитын дутагдалтай хэсгийг тодорхойлоход туслах зорилготой.

Судалгаа