Хайлтын үр дүн

1 илэрц олдлоо.

Рашааныг зохистой ашиглах талаар ихээхэн анхаарал тавьж, улс орон, орон нутгийн байгууллагууд жил бүр багагүй хүч хөрөнгө зарцуулж судалгаа, тохижуулалтын ажлуудыг хийж байна.

Судалгаа