Хайлтын үр дүн

1 илэрц олдлоо.

Шувуу үргээх төхөөрөмжийн ажиллагаа техникийн туршилт хийж ашиглалтын үр ашгийг тооцоолох үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх харьцуулсан судалгаа

Судалгаа