Хайлтын үр дүн

15 илэрц олдлоо.

Хөгжлийн ирээдүйтэй суурин техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв хийгдсэнээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хүртээмж эрс нэмэгдэж, зорчигч тээврийн үйлчилгээний ая тухтай орчин бүрдэхийн хирээр томоохон үйлдвэр, үйлчилгээний газрууд салбараа нээж, ажиллах хүчээ нэмэгдүүлэх, хөдөө аж ахуйг бүтгээдэхүүн үйлдвэрлэл өсөж, экологийн цэвэр бүтгээдэхүүнээр хүн амын хүнсний хэрэгцээг хангах, мал аж ахуй, газар тариалангийн салбар хоршин, хүн амын хүнсний хангамжийг энэхүү цогцолбороос тодорхой хэмжээгээр хангах нөхцөл бүрдэнэ.

“Алтайн малчдын түншлэл” төслийг хэрэгжүүлэхэд Шаардлагатай баримт бичиг боловсруулах Зөвлөх үйлчилгээ

Энэхүү гарын авлага нь Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд тоног, төхөөрөмжийн зөвлөгөө үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээний ажлын хүрээнд олж авсан мэдлэг мэдээллийг багцлан нийтэд хүртээлтэй байлгах үүднээс бэлтгэсэн гарын авлага юм.

Хөдөө аж ахуйн бараа, түүхий эдийн экспортыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн Хөдөө аж ахуй бараа, түүхий эд биржийн өнөөгийн байдал, цаашдын төлөвт дүн шинжилгээ хийж, тулгамдсан асуудлыг тодорхойлж (gap analysis), түүний үндсэн дээр ХААБ-ийг хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө боловсруулах зорилготой.

"Органик газар тариалангийн технологийн хөгжүүлэлтийн үр дүнд бий болох органик хүнс болон эмийн ургамлын таримлыг олон улсын зах зээлд гаргах шаардлага үндэслэл, стратеги боловсруулах зорилготой."

Хөдөө аж, ахуйн бүтээгдэхүүн түгээлт ба фермерүүдийн зохион байгуулалтыг Монгол, Япон улсын жишгээгээр тайлбарласан судалгаа.

Зөгийг ургамлын тоос хүртээлтэнд ашиглах эдийн засгийн өгөөжийг тооцох аргачлал, зөгийн болон балт ургамлын тариалангийн хосолсон аж ахуй хөгжүүлэх боломжийг судлах зорилготой.

Зөгийн аж ахуйн эдийн засгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломжийг эрэлхийлэхийн тулд аж ахуйн түвшинд орлого, зардал, ашгийг бодитоор тодорхойлох зорилготой.

Монгол улсад үйлдвэрлэсэн чацарганы бүтээгдэхүүнийг тогтвортой импортлох боломжтой гадаад зах зээлийг судалж экспортлогчдыг судалгааны үр дүн, бодит мэдээллээр хангахад судалгааны ажлын зорилго оршив. Гадаад зах зээлийг судалгааны зорилтот орнуудад Япон, БНСУ, Тайвань улсууд хамрагдлаа.

Монгол улсад үйлдвэрлэсэн чацарганы бүтээгдэхүүнийг тогтвортой импортлох боломжтой гадаад зах зээлийг судалж экспортлогчдыг судалгааны үр дүн, бодит мэдээллээр хангахад судалгааны ажлын зорилго оршино.

Энэхүү эрдэм шинжилгээний жил бүрийн хурлаар хэлэлцэгдсэн судалгааны дүгнэлт, зөвлөмжүүд, дэвшүүлсэн асуудлууд нь салбарын хөгжилд бодит үр дүн өгч, газар төлөвлөлт, газрын хянан баталгааны ажлуудын аргазүй зааврууд шинэчлэгдэн гарч эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэл, судалгааны хамтын ажиллагаа сайжирч, судлаачдын хамтран ажиллах, туршлага солилцох томоохон индэр болсон байна.

Энэхүү эрдэм шинжилгээний жил бүрийн хурлаар хэлэлцэгдсэн судалгааны дүгнэлт, зөвлөмжүүд, дэвшүүлсэн асуудлууд нь салбарын хөгжилд бодит үр дүн өгч, газар төлөвлөлт, газрын хянан баталгааны ажлуудын аргазүй зааврууд шинэчлэгдэн гарч эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэл, судалгааны хамтын ажиллагаа сайжирч, судлаачдын хамтран ажиллах, туршлага солилцох томоохон индэр болсон байна.

Судалгаа