Хайлтын үр дүн

102 илэрц олдлоо.

/ 2019 он

Монгол улсад бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийг 2018 оны статистик мэдээлэлд тулгуурлан судалсан тайлан.

/ 2021 он

Үндэсний дэд бүтцийг бий болгох, аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх чиглэлээр орон нутагт хөрөнгө оруулалтыг өргөжүүлэхэд гол бэрхшээл болж логистикийн асуудлыг МУ-ын хөгжлийн хэтийн төлөвт тулгуурласан судалгаа.

/ 2021 он

Үндэсний дэд бүтцийг бий болгох, аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх чиглэлээр орон нутагт хөрөнгө оруулалтыг өргөжүүлэхэд гол бэрхшээл болж логистикийн асуудлыг МУ-ын хөгжлийн хэтийн төлөвт тулгуурласан судалгаа.

/ 2022 он

Нийслэлийн гудамж замын орон зайн мэдээллийн санг бүрдүүлэх анхдагч өгөгдлүүдийн маягт, үзүүлэлтүүдийн ангилал, код, тодорхойлолтыг ашиглах заавар

/ 2022 он

“Монгол Улсын авто замын орон зайн мэдээллийн сан байгуулах”, “Зам, тээврийн бодлого төлөвлөлтөнд ашиглах математик загварчилалын программ хангамж нэвтрүүлэх”, “Нийслэлийн авто замын сүлжээг хөгжүүлэх дунд, урт хугацааны мастер төлөвлөгөөг боловсруулах зорилгоор хийгдсэн.

/ 2018 он

Монгол улсын тээвэр, логистикийн салбарын хөгжлийн тухай

/ 2022 он

“Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө зэрэг хот төлөвлөлт, хотын тээврийн бодлого, төлөвлөлтөдтулгуурлан УБ хотын зам тээврийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудалд дүгнэлт хийн ирээдүйн дүр зургийг хэлэлцэн, өнөөгийн асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг цэгцлэх чиглэсэн судалгаа.

/ 2023 он

ЕБС-уудын түгжрэлд үзүүлж буй нөлөөлөл

/ 2020 он

МУ-ын ЭЗ-ийн дэд бүтцийн судалгаа, мал аж ахуй, эрдэс баялаг, зам харилцаа гэм мэтийн өртөг эдийн засгийн нөлөөллийг судалгаа

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд төрийн албан хаагчдын орон сууцны эрэлт хэрэгцээг тодорхойлоход оршино.

Усны тооллого судалгаа (Онцлох судалгаа)

Усны тоо бүртгэл судалгаа

Урт хугацааны бодлогын баримт бичиг болон үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах, эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх, хотын стандартыг бий болгох олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсруулахад зориулан суурь судалгаа хийх, өнөөгийн нөхцөл байдлыг илрүүлэх

Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний нэг төвт хотоос олон төвт хот болгон хөгжих зорилтын хүрээнд иргэд, олон нийтэд үзүүлэх төрийн болон нийгмийн үйлчилгээний тэгш хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дэд төвийн орон зайн төлөвлөлт, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн тооцоог боловсруулах зэрэг Нийслэлийн Улаанбаатар хот болон Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн хэрэгжилтэд чухал үр нөлөө үзүүлсэн ажил хийгдэв.

Ш инээр барихаар төлөвлөж буй спорт заалны барилгын талбайд тархсан хөрсний механик шинж чанарын норматив болон тооцооны үзүүлэлтүүдийг инженер геологийн элемент тус бүрээр гаргасан.

Ш инээр барихаар төлөвлөж буй спорт заалны барилгын талбайд тархсан хөрсний механик шинж чанарын норматив болон тооцооны үзүүлэлтүүдийг инженер геологийн элемент тус бүрээр гаргасан.

Монгол улсад өргөнөөр худалдаалагддаг барилгын дотоод засалд ашиглагддаг будаг, өнгөлгөөний материалаас ялгарах дэгдэмхий органик бохирдуулагчдын хэмжээ болон хатах хугацааг лабораторийн аргаар тодорхойлж, шийдвэр гаргагчдад үнэн зөв мэдээлэл өгөхөд оршино.

Судалгаа