Хайлтын үр дүн

176 илэрц олдлоо.

Судалгааны зорилго, зорилтууд Эрчим хүчний салбарын жендэрийн нөхцөл байдлын үнэлгээ нь тус салбарын жендэрийн стратегийн төлөвлөгөөг гаргах хэрэгцээ, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлж, бодлогын арга хэмжээний үндсэн чиглэлийг тодруулах зорилготой. Үүнд: Нэгдүгээрт, эрчим хүчний салбар дахь эрэгтэй, эмэгтэй ажилтан, албан хаагчдын эзэлж буй байр суурь (status), гүйцэтгэж буй үүрэг (role), эрх мэдэл (power), эзэмшиж буй баялаг, нөөц баялгаас хүртэж буй хэмжээ, ажил эрхлэх боломж, ажлын байрны хөдөлгөөн дэх ялгааг тодорхойлсны үндсэн дээр жендэрийн эрх тэгш байдалтай холбоотой асуудлуудыг илрүүлэх; Хоёрдугаарт, эрчим хүчний салбарын үйлчилгээний хүртээмж, чанарын хувьд жендэрт хамаарах ямар асуудал буйг тодорхойлох; Гуравдугаарт, өнөөгийн нөхцөл байдалд нөлөөлөгч нийгмийн бүтэц, соёлын болон бусад хүчин зүйлсийн нөлөөг тогтоох; Дөрөвдүгээрт, судалгааны үр дүнд тулгуурлан салбарын жендэрийн стратеги төлөвлөгөөгөөр анхаарвал зохих асуудлууд, тэдгээр асуудлыг шийдэх арга зам, чиглэлийг тодруулах зэрэг болно.

Монгол улсын урт, дунд, болон хугацааны бодлого, төлөвлөлтийн хөгжлийн баримт бичиг, тус сумын газарзүйн байршил түүх соёл, эдийн засаг, хүн ам болон голлох аж ахуйн онцлог, хөгжлийн хэтийн төлөв, хот байгуулалтын одоогийн байдлын судалгаа, үнэлгээнд тулгуурлан Говьсүмбэр аймгийн Чойр хотын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол зураг төслийг боловсруулна

Хүн амын суурьшлын асуудлаар 1996 онд Стамбул хотод болсон НҮБ-ын II бага хурлаас нутаг дэвсгэрийн тогтвортой хөгжлийг хангахад бүс нутгийн хөгжлийг тууштай хэрэгжүүлэхийг тухайн улс орнуудын Засгийн газруудын хүлээх үүрэг гэж тодорхойлсон.

Хүн амын суурьшлын асуудлаар 1996 онд Стамбул хотод болсон НҮБ-ын II бага хурлаас нутаг дэвсгэрийн тогтвортой хөгжлийг хангахад бүс нутгийн хөгжлийг тууштай хэрэгжүүлэхийг тухайн улс орнуудын Засгийн газруудын хүлээх үүрэг гэж тодорхойлсон.

Олон улсын жишгээр авч үзвэл, манай улсын хүн амын амьдрах тохиромжтой орон зай, тааламжит орчинг өөрийн хөгжиж ирсэн онцлог, газар нутгийн нөөц, баялаг, байгаль, цаг уурын өвөрмөц нөхцөлтэй уялдуулан, цаг хугацааны хүчин зүйлийг харгалзан тодорхойлох, энэ үндсэн дээр нийгэм, эдийн засгийн ойр ирээдүйн хөгжил, соёлын түвшинг илэрхийлэх, нийгмийн дэвшилд идэвхитэй нөлөөлөх бодит үр дагавар бүхий нутаг дэвсгэрийг зохион байгуулах, хүн амыг зохистой байдлаар нутагшуулах төслийг боловсруулж, төрийн бодлогын түвшинд авч үзэн хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага гарсаар байна.

/ 2023 он

Вагоны арал тэвш угсрах үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

/ 2024 он

УБТЗ ын Төв эмнэлэг нь Сүхбаатар өртөөнөөс Замын Үүд өртөө хүртэл 1800 км урт төмөр замын дагуу 17 зангилааны 64 томоохон үйлдвэр аж ахуйн байгууллага, түүний харъяа 370 гаруй нэгж хэсэгт ажилладаг 15014 төмөр замчид, тэдний гэр бүлийн гишүүд 26021 нийт 41035 хүнд анхдагч болон хоёрдогч шатлалын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг Үйлчлэх хүрээний хүн амын 70 орчим хувь нь төв суурингаас алслагдсан газруудад ажиллаж амьдардаг, нарийн мэргэжлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хамрагдах боломж муу.

/ 2019 он

Төслийн хүрээнд БНСУ-ын KOICA5-гийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газарт “ГТХЗНТ” УТҮГ-ыг бэхжүүлэх, галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бодит цагийн хяналт болон удирдлагын систем байгуулах

/ 2023 он

Зорчигчийн вагон депог 2030 он хүртэл хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөнд тусгасан “Зорчигчийн вагоны засвар, техникийн үзлэг үйлчилгээг олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлж, чадамжийг вагон угсралтын түвшинд хүргэх” гэсэн зорилт хангагдаж, хөгжлийн шинэ шатанд дэвшин орно.

/ 2023 он

CZ бетон дэрэнд V бэхэлгээ нэвтрүүлэх Зам арчлалтын зардлыг багасгах Хөтөл дэх Төмөр бетон дэрний үйлдвэрийн зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх

/ 2023 он

Байгаль орчин, хөрс, усны бохирдлыг зогсоох - Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх

/ 2023 он

Өндөр уул давааны хайрган хучилттай авто замын ашиглалтын явцад үүсэх тоосжилтыг тусгай барьцалдуулагч бодис ашиглан бууруулах, далан суурийн материалын ачаа даац, бат бэхийг сайжруулах технологийн оновчтой арга зүйг тогтоох онолын болон практик туршилтын аргыг судлах, хүрээлэн буй орчинд хор хөнөөлгүй шинэлэг материал,технологийг Монгол орны цаг уурын онцлогт тохируулан авто замын барилгын ажилд нэвтрүүлэн нутагшуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

/ 2023 он

Баруун гар талдаа жолооны хүрдтэй тээврийн хэрэгслийн жолооны хүрдний байрлалыг өөрчлөн зүүн талд шилжүүлэх боломжийн талаар судлан, санал дүгнэлт боловсруулах.

/ 2023 он

Энэхүү судалгааны зорилго нь “Хууль тогтоомжийн тухай” хуулийн 8.1.4-д заасныг үндэслэн Тээврийн ерөнхий хуулийн төслийн үр нөлөөг тодорхойлоход чиглэгдэнэ.

/ 2023 он

Дизель хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгсэлд суурилуулах утааны тортгийн шүүлтүүр (DPF)-ийн дотоодод үйлдвэрлэх боломж.

/ 2022 он

АВТО ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ НЭВТРҮҮЛЖ БАЙГАА АВТОМАТ УДИРДЛАГАТАЙ ТЭЭВРИЙН УХААЛАГ СИСТЕМ НЭВТРҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ БҮРДҮҮЛЭХ СУДАЛГАА ХИЙХ

Судалгаа