Хайлтын үр дүн

18 илэрц олдлоо.

Ухаалаг технологийн хэрэглээ, хиймэл оюун ухаан, шинэ, техник технологийн мэдлэгээр залуу агрономичдыг чадавхжуулах сургалтуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулсан. Манай орны стратегийн гол нэрийн таримал буудайн хөгжлийн үе шат бүрт ургац бүрдэх үйл явцыг хиймэл дагуулын тоон эх өгөгдөл болон нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж (дрон) ашиглан тодорхойлж, мониторинг хийх аргачлалыг боловсруулж 2 судлаачыг магистрын зэрэг хамгаалуулсан.

Атар газрыг тариалангийн газарт шилжүүлэхэд хөрсний шинжилгээ гүйцэтгэх гэрээт ажил

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерээр ахлуулсан ажлын хэсэг, Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамтай хамтран Нийслэлийн хүн амын хаврын улирлын махны хангамж, үнийг тогтвортой хадгалах зорилгоор мах бэлтгэн нөөцлөх, худалдан борлуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг бүртгэлтэй хүнсний боловсруулах үйлдвэрийн тоон мэдээлэл болон үйлдвэрлэл, борлуулалтын мэдээлэл

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй тариаланч иргэн, аж ахуйн нэгжийн мэдээ, судалгааг дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн албан хаагчдад судалгааны тусгай маягтын дагуу дэлгэрэнгүй мэдээ авах арга зүйг өгч мэдээллийг нэгтгэдэг. Судалгааг сар, улирал, жилээр авч үр дүнг нэгтгэн салбарын бодлого, хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулан анализ, дүгнэлтийг хийж ажилладаг. Улсын хэмжээний дүн мэдээг нэгтгэх статистик мэдээллийг төрийн захиргааны байгууллага Нийслэлийн Статистикийн газартай хамтран судалгаа тооллого, хяналтаар ажилладаг

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй малчин, фермерийн эрхлэгчдийн мэдээ, судалгааг дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн албан хаагчдад судалгааны тусгай маягтын дагуу дэлгэрэнгүй мэдээ авах арга зүйг өгч мэдээллийг нэгтгэдэг. Судалгааг сар, улирал, жилээр авч үр дүнг нэгтгэн салбарын бодлого, хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулан анализ, дүгнэлтийг хийж ажилладаг. Улсын хэмжээний дүн мэдээг нэгтгэх статистик мэдээллийг төрийн захиргааны байгууллага Нийслэлийн Статистикийн газартай хамтран судалгаа тооллого, хяналтаар ажилладаг.

Энэ тайланд халиун бугын биологи, экологийн холбогдолтой судалгааны бүх эх сурвалжийг бус зөвхөн сүүлийн жилүүдэд популяцийн тоо хэмжээг үнэлэх чиглэлээр хийгдсэн судалгааны ажлын тоймыг нэгтгэн оруулав Манай орны халиун бугын тархац нутгийн хэмжээ, тоо толгой өссөн байна. Энэ удаагийн судалгааны үр дүнд манай орны 15 аймгийн нутагт нийтдээ 192 150.7 км2, голомт нутгийн хэмжээ 77596.7 км2 талбайд тархсан бугын нийт тоо толгойг 55 215 (25364-70447) гэж тогтоов.

Ойн Газар / 2019 он

Монгол улсын "Ойн тухай" хуулийн 7 зүйлийн 7.2 заалтын дагуу 2019 онд Сэлэнгэ аймгийн ой зохион байгуулалтын ажлын дүн мэдээг тусгасан улсын ойн сангийн төлөв байдлын шинэчлэгдсэн мэдээллийг албан хэрэгцээнд мөрдүүлэхээр гаргав.

Ойн Газар / 2020 он

Монгол улсын "Ойн тухай" хуулийн 7 зүйлийн 7.2 заалтын дагуу 2020 онд Увс аймаг, Ховд аймаг, Өвөрхангай аймгийн заган ойн санд хийсэн ой зохион байгуулалтын ажлын дүн мэдээг тусгасан улсын ойн сангийн төлөв байдлын шинэчлэгдсэн мэдээллийг албан хэрэгцээнд мөрдүүлэхээр гаргав.

Ойн Газар / 2017 он

ДОРНОД, ХЭНТИЙ, ТӨВ АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМД, НИЙСЛЭЛИЙН НОГООН БҮС, БОГДХАН УУЛЫН ДЦГ-ЫН ОЙН ХӨНӨӨЛТ ШАВЖИЙН ТАРХАЛТ, ГОЛОМТЫГ ТОГТООХ, ТЭМЦЛИЙН АЖИЛ ЯВУУЛАХ ТАЛБАЙ СОНГОХ, СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Ойн Газар / 2019 он

Баянхонгор, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Ховд аймгуудын ойн санд тархсан хөнөөлт шавжийн тархалтыг тогтоох, тэмцлийн ажил явуулах талбайг сонгох судалгааны ажлын тайлан

Ойн Газар / 2019 он

ДОРНОД, ХЭНТИЙ, ТӨВ АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМД, НИЙСЛЭЛИЙН НОГООН БҮС, БОГДХАН УУЛЫН ДЦГ-ЫН ОЙН ХӨНӨӨЛТ ШАВЖИЙН ТАРХАЛТ, ГОЛОМТЫГ ТОГТООХ, ТЭМЦЛИЙН АЖИЛ ЯВУУЛАХ ТАЛБАЙ СОНГОХ, СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН.

Ойн Газар / 2019 он

Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн тооцох судалгааны ажлыг гүйцэтгэх нь тус судалгааны ажлын зорилго оршино.

Монгол Улсын Засгийн газрын “Жимс жимсгэнэ” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд АХБ-наас хэрэгжүүлж буй “ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих ТА-8960” төслийн дэмжлэгтэйгээр Төвийн бүсэд Чацарганы кластерийн худалдаа-хамтын ажиллагааны тогтолцоог бүрдүүлж өртгийн сүлжээ үүсгэх судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний зохистой загварыг боловсруулахад оршино.

Төв, Дархан-Уул аймгийн сумдын тариалангийн талбайд тархсан таримлын өвчин, хортон шавьж, хог ургамал, хөнөөлт мэрэгч амьтдын зүйлийн бүрэлдэхүүн, тархалт, хор хөнөөлийг судлан тогтоох, судалгааны өгөгдлүүдийг мэдээллийн санд оруулах, тэдгээртэй тэмцэх арга технологийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй боловсруулан тариаланчдад зөвлөх зорилготой.

Баруун бүсийн тариалангийн талбайд тархсан дотоод, гадаад хорио цээртэй болон гоц хөнөөлт организмын тархалтын хил хязгаарыг тогтоох, эрсдлийн үнэлгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээг туршилт, судалгааны арга ашиглан орон нутгийн болон мэргэжлийн байгууллагын оролцоотойгоор зохион байгуулж цаашид тархахаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэд ургамал хамгааллын аргыг боловсруулах зорилготой.

Судалгаа