Харуулж байна 16 of 118 үр дүн

stf

Шинжлэх ухаан, технологийн сан

Идэвхтэй

Шинжлэх ухаан, технологийн сан (ШУТС) нь Монгол Улсын Засгийн Газрын 1993 оны 12-р сарын 24-ны өдрийн 192 дугаар тогтоолоор байгуулагдаж, мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж болон холбогдох дүрэм, журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байна.

Холбоо барих

Харьяа доод байгууллагууд

Судалгаа