Хайлтын үр дүн

23 илэрц олдлоо.

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ /мониторинг/ хийх” (ХБХХЕГ/202110004) зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг судлаж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд тулгамдаж буй асуудлуудыг илрүүлж, тодорхойлох, шийдэх аргачлал бүхий санал зөвлөмж боловсруулахыг зорьлоо.

Газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн нэгдсэн гурав болон дөрвөн хэмжээст кадастрын бүртгэлийн систем байгуулахад энэхүү төслийн зорилго оршино.

Монгол улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 3.5.3.6 дах заалт, Монгол улсын 2021 оны төсвийн тухай хуулийн XII.4.2 дахь заалт “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дараа онуудад хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/, Барилга хот байгуулалтын яамны 2021.02.25-ны өдрийн 1/683 дугаартай албан тоот, Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын даргын 2021 оны 03 сарын 31-ний өдөр баталсан “Хөвсгөл аймгийн Хатгал сумын дулаан хангамжийн шинэ эх үүсвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах” 2021/Д-24 тоот ажлын даалгавар.

“Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 325 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөр”-ийн 3.4.3 дахь заалт, Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуулийн XII.4.2 дахь заалтыг үндэслэн Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газраас “Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн оргил ачааллын горимд ажиллах эх үүсвэрийн техник эдийн эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ гэх) боловсруулах” 2021/Д-27 тоот ажлын даалгаврын дагуу Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн ТӨААТҮГ, Барилга, хот байгуулалтын яамтай БХБЯ/202104162 дугаартай гэрээ байгуулан судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн.

Эрчим хүчний яам, Барилга хот байгуулалтын яамны захиалгаар 2021 оны 2021/234 тоот хамтран ажиллах гэрээ. Эрчим хүчний яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 04 сарын 20 ны өдрийн 2021/СТ-2 тоот ТЭЗҮ боловсруулах ажлын даалгаврын дагуу боловсруулсан.

Судалгаа