digitalmanagement

Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар

Идэвхтэй

Тус газар нь хүн, хуулийн этгээдэд төрийн үйлчилгээг ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй байдлаар хүргэх, зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, хяналт тавих чиг үүргийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна.

Холбоо барих

Харьяа доод байгууллагууд

Судалгаа