Харуулж байна 16 of 55 үр дүн

mojha

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Идэвхтэй

Монгол Улсад шударга ёс, хууль дээдлэх зарчмыг хэрэгжүүлж, төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэхэд оршино.

Холбоо барих

Харьяа доод байгууллагууд

Судалгаа