Хайлтын үр дүн

2 илэрц олдлоо.

Хэрэглэгчдийн усны хэрэглээ, хандлага, УСУГ-ын талаарх ойлголт, бүтэгдэхүүн үйлчилгээнд өгч байгаа хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн түвшинг гэр хороолол, орон сууцны хороолол, байгууллага гэсэн ангиллаар гаргаж, өмнөх онуудын судалгааны үр дүнтэй харьцуулж судалгааг хийсэн.

УСУГ-ын хэрэглэгчдийн усны хэрэглээ, УСУГ-ын тухай ойлголт, хандлага, бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээнд хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж ямар түвшинд байгааг тодорхойлох бөгөөд тус судалгаанд нийслэлийн 7 дүүргийн гэр хорооллын хэрэглэгчдийг, орон сууцны хэрэглэгчдийг, албан байгууллагын хэрэглэгчдийг түүврийн аргаар хамруулсан.

Судалгаа