Хайлтын үр дүн

231 илэрц олдлоо.

Шүүхийн шинжилгээний тухай хуульд эрүү, иргэн, захиргааны хэрэгт хийх шинжилгээний зарим онцлог төрлүүдийг нарийвчлан тусгаагүй бөгөөд нийгмийн хөгжлийг даган инженер техник, байгаль экологи, цахим төхөөрөмж гэх мэт шинжилгээний бусад төрлүүдийг хэрхэн хийх тухай зохицуулалтыг тусгах шаардлага тулгарч байна. Үүнээс гадна дээрх төрлийн шинжилгээг хийхэд шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, дэд бүтэц, хүний нөөцийн чадавхийг бүрдүүлэх нь тулгамдсан асуудал хэвээр байна. Иймд энэхүү судалгаагаар дээр дурдсан зарим асуудлын талаар судалж, үнэлгээг хийсэн болно.

Шүүх шинжилгээний байгууллагын үйлчлүүлэгч, харилцагчдын дунд хийгдсэн сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн, тайлан

Энэхүү “Хэрэглэгчийн үнэлгээ” судалгааны ажлыг Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн захиалгаар “Оюуны цэлмэлт” НҮТББ Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 302 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “Хэрэглэгчийн үнэлгээний ерөнхий удирдамж”-ийг удирдлага болгон 2023 онд гүйцэтгэв.

Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн захиалгаар “Оюуны цэлмэлт” НҮТББ Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 302 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “Хэрэглэгчийн үнэлгээний ерөнхий удирдамж”-ийг удирдлага болгон гүйцэтгэв.

 Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлогын судалгаа

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 2016 онд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийсэн тайлан

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2017 оны хэрэглэгчийн үнэлгээ

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2018 оны хэрэглэгчийн үнэлгээ

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2019 оны хэрэглэгчийн үнэлгээ

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2022 оны хэрэглэгчийн үнэлгээ

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын 2023 оны хэрэглэгчийн үнэлгээ

Шүүх шинжилгээний байгууллагад 2016 онд хийгдсэн шинжилгээ, хэргийн газрын үзлэгийн статистик мэдээлэл

Шүүх шинжилгээний байгууллагад 2015 онд хийгдсэн шинжилгээ, хэргийн газрын үзлэгийн статистик мэдээлэл

Шүүх шинжилгээний байгууллагад 2014 онд хийгдсэн шинжилгээ, хэргийн газрын үзлэгийн статистик судалгаа

Шүүх шинжилгээний байгууллагад 2013 онд хийгдсэн шинжилгээ, хэргийн газрын үзлэгийн статистик мэдээ

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-д заасан хэрэглэгчийн үнэлгээ

Судалгаа