Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын тулгамдаж буй саад бэрхшээлийг тодорхойлох судалгааны тайлан

Судалгааны тайлбар: хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн боловсролд тэгш хамруулах талаарх сургуулийн орчны ойлголт, хандлага, суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад тулгамдаж буй саад бэрхшээл, сургуулийн орчны дэд бүтэц, хүртээмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүний нөхцөл байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор 2022.03.01- 2022.03.10-ны өдрийн хугацаанд Улаанбаатар хотын БЗД-ийн нутаг дэвсгэр дээрх ерөнхий боловсролын 10 сургуулийн түвшинд тандалт судалгааг хийж үр дүнг 2022.03.11-2022.03.28-ны хооронд дүгнэж, санал зөвлөмжийг боловсруулж ажиллалаа.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
487
Татсан тоо
1K
Файлын хэмжээ
566.55 KB
Оруулсан огноо
2023.02.16
Судалгаа хийгдсэн он
2022 он
Судалгааны арга зүй
Анкетын арга
Судалгааны салбар
Нийгэм судлал
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Улсын болон орон нутгийн төсөв
Гүйцэтгэгч байгууллага
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбоо
Захиалагч байгууллага

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа