Хайлтын үр дүн

251 илэрц олдлоо.

Эм зүйн салбарын үндсэн үзүүлэлтийг эмхэтгэн, бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчид ба бусад хэрэглэгчдийн хүртээл болгох нь эрүүл мэндийн салбарын ил тод, хариуцлагатай байдлыг бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой билээ.

Дархлаажуулалтын нэгжийн түвшинд хариуцсан мэргэжилтний дархлаажуулалтын аюулгүй байдлын тандалтын тогтолцоон дахь оролцоо болон ДДУХ-ийг бүртгэн, мэдээлэх үйл ажиллагаанд тандалт хийх

Эрүүл мэнд болон аймаг сумдын засаг даргын тамгын газрын шийдвэр гаргагчдыг КОВИД 19 цар тахлын үед урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, эрсдлийн үеийн мэдээлэл харилцаанд шаардлагатай нотолгоонд тулгуурласан мэдээллээр хангах

Говь-сүмбэр аймгийн хүн амын дундахь Ковид-19 халдварын тархалт болон эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн байдалд үнэлгээ өгөх

ДЭМБ насанд хүрсэн хүн хоногт 5 г-аас бага давс хэрэглэхийг зөвлөмж болгосон 2,3 боловч дэлхийн ихэнх хүн ам 2 дахин их (хоногт 9-12 г) давс хэрэглэж байна. Давсны хэрэглээг багасгаж чадвал жил бүр 2.5 сая хүнийг үхлээс аварч чадна гэж ДЭМБ тооцсон.

Эмийн бүтээгдэхүүний үнэ, чанар, хүртээмж, зохистой хэрэглээний өнөөгийн нөхцөл байдлыг үнэлэх, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлж, ард иргэдийг чанартай, боломжийн үнэтэй эмээр тэгш хүртээмжтэй хангахын тулд цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох

халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалтыг Төв аймгийн зорилтот бүлгийн хүн амын дунд тогтоож, улмаар нотолгоонд суурилсан мэдээллийг бүрдүүлж, бодлогын баримт бичгийг төлөвлөх, боловсруулахад ашиглах суурь судалгаа

Эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах хэрэгжүүлэх талаар, эмзүйн бодлогын чухал элемент болох иргэдийн мэдлэг хандлага, дадалд үнэлгээ хийж , цаашид хийх ажлын чиглэлийг тодорхойлох зорилготой

Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн шинэчлэлийн хүрээнд эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх ажлын хэсэг ЭМДЕГ-ын даргын 2021 оны 12 сарын 21-ний өдрийн А/188 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын удирдамж, төлөвлөгөө болон үнэлгээ хийх асуумжийн загварын дагуу хэрэглэгчийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэлээ.

Судалгаа