Харуулж байна 16 of 20 үр дүн

govisumber

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Идэвхтэй

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Холбоо барих

Харьяа доод байгууллагууд

Судалгаа