“БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН СУУРЬ СУДАЛГАА”

Судалгааны тайлбар: Төсөл хэрэгжиж буй бүс нутаг дахь сонгогдсон УТХГ-уудад биологийн олон янз байдлын түлхүүр зүйлүүдийн тархац, нөөц, сүргийн бүтэц, нүүдэл шилжилтийн (эко коридор) нутгуудыг тодорхойлох суурь мэдээллийг бүрдүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний зорилго оршино. Энэхүү суурь судалгаагаар дэд төслийн хэрэгжилтийн дүнд биологийн олон янз байдлын түлхүүр зүйлүүдэд үзүүлж буй эерэг болон сөрөг нөлөөг үнэлэхэд шаардлагатай мэдээ, баримтыг бүрдүүлнэ. Төслийг хэрэгжүүлэх хүрээнд дараах зорилтуудыг тавин ажиллав.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
510
Татсан тоо
399
Файлын хэмжээ
8.30 MB
Оруулсан огноо
2023.07.21
Судалгаа хийгдсэн он
2023 он
Судалгааны арга зүй
Судалгааны үр дүн үнэн зөв, бодитой байх нь судалгааны талбайн сонголт, арга зүй, судлаачдын туршлагаас ихээхэн хамаарна. Судалгааны бүх талбайг хамруулан судалгаа гүйцэтгэхэд цаг хугацаа, хөрөнгө санхүү шаардагддаг. Тиймээс судалгааны талбайн экосис
Судалгааны салбар
Биологийн шинжлэх ухаан
Санхүүжилтийн хэмжээ
65,880,000.00₮
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Хуулиар хориглоогүй бусад эх үүсвэр
Гүйцэтгэгч байгууллага
Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Захиалагч байгууллага
battsengel@met.gov.mn
Судалгааны баг
Доктор, профессор С.Гомбобаатар 	Профессор, багш 	Биологи, амьтан, шувуу судлалын чиглэлээр 25 жил 	Төслийн удирдагч 
Доктор, дэд проф. С.Шар 	Зөвлөх профессор, багш 	Амьтан судлалын чиглэлээр 40 жил 	Төслийн зөвлөх 
Доктор, дэд проф. Д.Суран 	Зөвлөх профессор, багш 	Биологи, ургамал судлалын чиглэлээр 39 жил 	Төслийн зөвлөх 
Доктор 
Ө.Баярсайхан 	Дэд профессор, багш 	Биологи, Газарзүйн мэдээллийн системийн чиглэлээр 21 жил 	Төслийн зөвлөх

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа