Хайлтын үр дүн

88 илэрц олдлоо.

Хотын хөгжлийн индексийг тооцох судалгааны ажил нь урт хугацааны бодлогын баримт бичиг болон үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах, эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх, хотын стандартыг олон улсын жижигт нийцүүлэн боловсруулах зорилгоор холбогдох сэдвийн хүрээнд суурь судалгаа хийх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

Хүүхэд эрүүл өсөж бойжих, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, аливаа хүчирхийллээс ангид байх; гэр бүл, олон нийт, нийгмийн амьдралд оролцох; аюулгүй орчинд тоглох; үндэс угсаа, шашин шүтлэг, нас, хүйс, хөгжлийн бэрхшээлээс үл хамааран эрүүл мэнд, боловсрол зэрэг үндсэн үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлсэн хүүхдэд ээлтэй хотыг бий болгох.

Шинэ хотжилтын шалгуур үзүүлэлт тооцох судалгааны ажил нь урт хугацааны бодлогын баримт бичиг болон үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах, эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх, хотын стандартыг олон улсын жижигт нийцүүлэн боловсруулсан.

ИРГЭДИЙН ЗОРЧИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ORIGIN-DESTINATION (OD) МАТРИЦ БОЛОВСРУУЛАХ 15000 ӨРХИЙН СУДАЛГАА

ИРГЭДИЙН ЗОРЧИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ORIGIN-DESTINATION (OD) МАТРИЦ БОЛОВСРУУЛАХ 15000 ӨРХИЙН СУДАЛГАА

Улаанбаатар хотын нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны цогц асуудлуудын уялдаа холбоог тогтоох, тэдгээрийн одоогийн төвшинг үнэлэх, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, эрсдэлт нөхцөл байдлыг судлан шинжлэн хэтийн төлөвийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тусгай арга аргачлалаар тодорхойлон гаргах хэрэгцээ шаардлага байгаа тул бид системийн динамик загварчлалын аргыг сонгон авлаа

ИРГЭДИЙН ЗОРЧИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ORIGIN-DESTINATION (OD) МАТРИЦ БОЛОВСРУУЛАХ 15000 ӨРХИЙН СУДАЛГАА

ИРГЭДИЙН ЗОРЧИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ORIGIN-DESTINATION (OD) МАТРИЦ БОЛОВСРУУЛАХ 15000 ӨРХИЙН СУДАЛГАА

Нийслэлийн 9 дүүргийн хороо тус бүрээр өнөөгийн байдлын судалгаа болон бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ, шаардлагын судалгааг боловсруулж, жил бүрийн төсвийн саналын суурь судалгаа болгон ашиглаж НИТХ-ын төлөөлөгчдийг мэдээллээр ханган ажиллаж байна.

/ 2021 он

Улаанбаатар хотын 6 дүүрэг болох Баянгол, Баянзүрх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Хан-Уул дүүргүүдийн нийт 94 хорооны 9342 өрхөөс 15 асуулт бүхий судалгааг 2021 оны 06 дугаар сарын 23-наас 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний хооронд авсан.

/ 2022 он

УЛААНБААТАР ХОТЫН ОРОН СУУЦ БОЛОН БАРАА МАТЕРИАЛЫН ҮНИЙН СУДАЛГАА

Дархан хотын хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу

Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлогын зорилго нь хүн амын тогтвортой өсөлтийг хангах, иргэдийн урт удаан, эрүүл энх, бүтээлчээр амьдрах, хөгжих таатай орчныг бүрдүүлэх, хувь хүн болон гэр бүлийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд оршино

Судалгаа