Хайлтын үр дүн

251 илэрц олдлоо.

КОВИД-19-ийн үед Монголын уламжлалт анагаах ухааны эмүүдийн эмнэлзүйн судалгаа

SARS-COV-2 ЭСРЭГБИЕ АГУУЛСАН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ СИЙВЭН БЭЛТГЭХ

SARS-CoV-2 RT-qPCR илрүүлэх цомог оношлуурын судалгаа, туршилт

МОНГОЛ УЛСАД SARS-COV-2 ГОЛОМТОЛСОН ХАЛДВАРЫН ГЕНОМЫН СУДАЛГАА

Монгол улс дахь SARS-CoV-2 вирусийн геномын бүтцийг тодорхойлох, молекул эпидемиологийн онцлогийг тогтоон, онош тандалт, сэргийлэлтийн манай орны нөхцөлд тохирсон аргачлал, зөвлөмж гаргах

SARS-CoV-2 вирусиин хувилбарын тархалтыг тодорхоилох, молекул эпидемиологийн судалгаа

SARS-CoV-2 вирусийн хувилбарыг илрүүлэх судалгаа

КОВИД-19-ийн халдвар болон вакцинжуулалтын дараах дархлаа тогтцын үнэлгээ

КОВИД-19 вакцины гурав дахь тунгийн дараах дархлааны хариу урвал болон урвал хүндрэлийг судлах нь

КОВИД-19 ВАКЦИНЖУУЛАЛТ БОЛОН ХАЛДВАРЫН ДАРААХ SARS-COV-2 ВИРУСИЙГ СААРМАГЖУУЛАХ ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА

Жирэмсэн эмэгтэйд КОВИД-19-ын вакцины аюулгүй байдал ба үр нөлөөг судлах нь

SARS-CoV-2 вирусийн эсрэг вакцинуудын үр нөлөө, хүн амын цахим мэдээллийн санд суурилсан ретроспектив кохорт судалгаа

КОВИД-19 вакцинжуулалтын дараах дархлаа тогтцын хугацаанаас хамаарах өөрчлөлтийг үнэлэх судалгаа

Монгол улсад “КОВИД-19 халдвар”-ын үеийн эрүүл мэндийн салбарын бэлэн байдлыг үнэлэх

Шинээр нэвтрүүлсэн электрон цацрагийг хөх хадгалсан мэс заслын дараах туяа эмчилгээнд хэрэглэсэн үр дүнг Монгол хүний онцлогт тохируулан судалсан нь

Шинээр нэвтрүүлсэн электрон цацрагийг хөх хадгалсан мэс заслын дараах туяа эмчилгээнд хэрэглэсэн үр дүнг Монгол хүний онцлогт тохируулан судалсан нь

Судалгаа