Хайлтын үр дүн

50 илэрц олдлоо.

Хэнтий аймгийн хэмжээнд БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН үйлчилгээг сайжруулах ажлууд

Хэнтий аймгийн хэмжээнд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН үйлчилгээг сайжруулах ажлууд

Хэнтий аймгийн хэмжээнд хамгийн их тулгадаж буй асуудал зам засвар, ажлын байр, дахин төлөвлөлт, орон сууцжуулалтад хамруулах зэрэг байна

2022 оны 12 сарын 01-30-ны хугацаанд Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын гэр бүлийн хүчирхийллийн тархалтын байдлыг илрүүлэн судлахад оршино.

Илчлэг шивээ ОНӨААТҮГ-ын хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Богино болон урт хугацааны хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахын тулд Сүхбаатар аймгийн хүний нөөцийн өнөөгийн байдлыг тодорхойлж, нас, хүйс, ажилласан жил зэрэг нийгэм, хүн ам зүйн үзүүлэлтүүдээр задлан шинжилж, бүлэг хоорондын ялгааг тодорхойлох нь цаашдын бодлого боловсруулах, төлөвлөлт хийхэд чухал ач холбогдолтой билээ.

Татварын албанаас үйлчилгээ авч буй жижиг, бичил болон хувь хүний татвар төлөгчдийн сэтгэл ханамжийг 2022 онд 10 бүлэг, 78 үзүүлэлтээр тодорхойлсон.

Хил хамгаалах ерөнхий газрын хуулиар олгогдсон чиг үүргийн дагуу иргэн, ААНБ-д үзүүлж буй үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийхэд чиглэнэ. Судалгааны зорилгын хүрээнд дараах зорилтыг дэвшүүлэв. Үүнд: 1. 2022 оны байдлаар ХХЕГ-т ирүүлсэн санал, өргөдөл, гомдолд дүн шинжилгээ хийх; 2. ХХЕГ-ын Монгол Улсын Хилийн тухай хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд төрөөс анхаарах шаардлагатай асуудал болон зайлшгүй өөрчлөлт хийх эрх зүйн баримт бичгүүдэд дүн шинжилгээ хийх /Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, хил орчмын бүс нутагт харилцах зорчих хэлэлцээр, хилийн дэглэмийн гэрээ гэх мэт/; 3. ХХЕГ-ын хуулиар олгогдсон чиг үүргийн хүрээнд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, шуурхай байдал, хүртээмжийн бодит байдлыг үйлчилгээг хүртэгч иргэд, байгууллагын санаа бодол, сэтгэл ханамжид тулгуурлан хэрэглэгчийн үнэлгээний арга зүйгээр тандан судлах; 4. ХХЕГ-ын хуулиар тогтоосон чиг үүргийн хүрээнд үзүүлж буй үйл ажиллагаа, үйлчилгээнд цаашид анхаарах асуудал, сайжруулах арга замыг тодорхойлох зэрэг болно.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхөн сэргээлт гэх ойлголт Монгол Улсад шинэ тутам төдийгүй, бодлогын баримт бичиг, болон бусад хэрэглээнд төрөл бүрээр ашиглагдаж байна. Нөхөн сэргээлт/сэргээн засал гэх ойлголт нь эмнэлгийн нөхөн сэргээлт (medical rehabilitation), мэргэжлийн нөхөн сэргээлт (vocational rehabilitation), хөдөлмөрийн нөхөн сэргээлт (labor rehabilitation), сэтгэлзүйн нөхөн сэргээлт (psychological rehabilitation), нийгмийн нөхөн сэргээлт (social rehabilitation) гэх мэт ойлголтыг хамруулсан өргөн ойлголт бөгөөд эдгээр ойлголтыг тодорхойлох, ялгаж салгах хэрэгцээ шаардлага үүсэж байна. Энэхүү судалгааны хүрээнд, эдгээр ойлголтыг тус бүрд нь тодруулахын зэрэгцээ, мэргэжлийн нөхөн сэргээлт гэх ойлголтод илүү төвлөрөн судалсан болно.

Энэхүү судалгааны урьдач нөхцөл нь 2014-2017 онд хэрэгжүүлсэн “Монголын хүүхэд залуучуудын хөгжлийн шалгуур, үзүүлэлтийг тодорхойлох технологийг сургалтын практикт нэвтрүүлэх нь” сэдэвт судалгаа байсан бөгөөд бид эдгээр судалгаагаар Монголын хүүхэд, залуучуудын цогц хөгжлийн онцлогийг тогтоох зорилготой байв. Бусад улс орнуудын туршлагаас харахад хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн онцлогийг тогтоохдоо давтан судалгааны үр дүнд авч үзэн, энэ чиглэлийн судалгааг тасралтгүй хийдэг байна. Иймээс бид Монголын хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн онцлогийг тогтоох судалгааг 4 жилийн зайтай 3 удаа хийх зорилгыг тавьж, уг судалгааны гарааг 2014 онд эхэлж, 2 дугаар шатны судалгааг БШУЯ-ны захиалгаар, ШУТС-ийн санхүүжилтээр 2019-2021 онд хэрэгжүүлж байна.

Энэхүү судалгааны урьдач нөхцөл нь 2014-2017 онд хэрэгжүүлсэн “Монголын хүүхэд залуучуудын хөгжлийн шалгуур, үзүүлэлтийг тодорхойлох технологийг сургалтын практикт нэвтрүүлэх нь” сэдэвт судалгаа байсан бөгөөд бид эдгээр судалгаагаар Монголын хүүхэд, залуучуудын цогц хөгжлийн онцлогийг тогтоох зорилготой байв. Бусад улс орнуудын туршлагаас харахад хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн онцлогийг тогтоохдоо давтан судалгааны үр дүнд авч үзэн, энэ чиглэлийн судалгааг тасралтгүй хийдэг байна. Иймээс бид Монголын хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн онцлогийг тогтоох судалгааг 4 жилийн зайтай 3 удаа хийх зорилгыг тавьж, уг судалгааны гарааг 2014 онд эхэлж, 2 дугаар шатны судалгааг БШУЯ-ны захиалгаар, ШУТС-ийн санхүүжилтээр 2019-2021 онд хэрэгжүүлж байна.

Энэхүү судалгааны урьдач нөхцөл нь 2014-2017 онд хэрэгжүүлсэн “Монголын хүүхэд залуучуудын хөгжлийн шалгуур, үзүүлэлтийг тодорхойлох технологийг сургалтын практикт нэвтрүүлэх нь” сэдэвт судалгаа байсан бөгөөд бид эдгээр судалгаагаар Монголын хүүхэд, залуучуудын цогц хөгжлийн онцлогийг тогтоох зорилготой байв. Бусад улс орнуудын туршлагаас харахад хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн онцлогийг тогтоохдоо давтан судалгааны үр дүнд авч үзэн, энэ чиглэлийн судалгааг тасралтгүй хийдэг байна. Иймээс бид Монголын хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн онцлогийг тогтоох судалгааг 4 жилийн зайтай 3 удаа хийх зорилгыг тавьж, уг судалгааны гарааг 2014 онд эхэлж, 2 дугаар шатны судалгааг БШУЯ-ны захиалгаар, ШУТС-ийн санхүүжилтээр 2019-2021 онд хэрэгжүүлж байна.

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн боловсролд тэгш хамруулах талаарх сургуулийн орчны ойлголт, хандлага, суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад тулгамдаж буй саад бэрхшээл, сургуулийн орчны дэд бүтэц, хүртээмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүний нөхцөл байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор 2022.03.01- 2022.03.10-ны өдрийн хугацаанд Улаанбаатар хотын БЗД-ийн нутаг дэвсгэр дээрх ерөнхий боловсролын 10 сургуулийн түвшинд тандалт судалгааг хийж үр дүнг 2022.03.11-2022.03.28-ны хооронд дүгнэж, санал зөвлөмжийг боловсруулж ажиллалаа.

“Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III”-ын зорилго нь 2025 оноос төрийн албан хэргийг кирилл болон монгол бичгээр хөтлөн явуулах, цаашид бүх нийтээр монгол бичигт шилжихэд монгол бичгийн сургалт, судалгаа, хэрэглээний орчныг бүрдүүлж, бэлтгэлийг бүрэн хангахад чиглэсэн.

Судалгаа