Хайлтын үр дүн

50 илэрц олдлоо.

Энэхүү судалгааны ач холбогдол нь нийгмийн хамгааллын бодлогын хүрээнд шинэчлэл хийж, гэр бүлд зарцуулах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, гэр бүлийн гишүүдийг бэлэнчлэх бус өөрсдийн нөөц чадавхид тулгуурлан хөгжүүлэх, гэр бүлийн тогтвортой байдлыг дэмжих төрийн бодлого, үйлчилгээ хэрэгээтэй байгааг тодорхойлсон юм.

Зам, тээврийн салбарын статистикийн мэдээлэл – 2022.01 улирал

Судалгаа