Хайлтын үр дүн

91 илэрц олдлоо.

Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төсөлд хийсэн зардлын тооцооны тайлан

Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төслийн үр нөлөөний үнэлгээний тайлан

Төрийн байгууллага, албан тушаалтан, нийтийн эрх зүйн этгээдэд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийн зардлын тооцооны тайлан

Бооцоот морин уралдааны тухай хуулийн төслийн зардлын тооцооны тайлан

Бооцоот морин уралдааны тухай хуулийн төслийн үр нөлөөний үнэлгээний тайлан

Бооцоот таавар, хонжворт сугалааны тухай хуулийн төслийн зардлын тооцооны тайлан

Бооцоот таавар, хонжворт сугалааны тухай хуулийн төслийн үр нөлөөний үнэлгээний тайлан

Казиногийн тухай хуулийн төслийн зардлын тооцооны тайлан

Монгол Улсын “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”, “Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах” бодлогыг үндэсний, салбарын, орон нутгийн бодлоготой уялдуулан боловсруулахад шаардлагатай бодлогын судалгаа

Шүүх шинжилгээний байгууллагын үйл ажиллагааны статистик мэдээ

Соёлын яам / 2021 он

Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн тандан судалгаа

Судалгаа