Хайлтын үр дүн

90 илэрц олдлоо.

Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 2021 оны санхүү, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт

Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 2020 оны санхүү, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт

/ 2023 он

Өмнөговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас Хөдөө аж ахуйн их суургуульд захиалга өгч Говь Гурван сайханы байгалийн цогцолбор газрын аялал жуулчлалын нөөц даацын судалгаа"- 2022 онд хийлгэсэнг

/ 2019 он

Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа

Монгол оронд үйл ажиллагаа явуулж байгаа баяжуулах болон боловсруулах үйлдвэрүүд, мөн ойрын ирээдүйд шинээр баригдахаар төлөвлөгдөж байгаа үйлдвэрүүдийн технологи, хэрэглэгдэж байгаа үндсэн болон дайвар түүхий эдийн судалгааг хийж дээрх үйлдвэрлэлийн үндсэн болон дайвар түүхий эдүүдийг эх орондоо технологийг судлаж, импортын болон Монголд үйлдвэрлэх боломжтой үндсэн болон дайвар түүхий эдийн өрсөлдөх чадварын судалгаа, эдийн засгийн үр ашгийн тооцоог энэхүү судалгаанд тусгалаа.

Монгол Улсад олборлож буй эрдсийн зарим бүтээгдэхүүнийг хэрхэн нэмүү өртөг шингээж эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжийн талаар судалж, бусад улсын хөгжлийн жишээн дээр харьцуулан харуулав.

Монголын нийгэмд зохих шийдлээ хүлээж буй тулгамдаж буй олон асуудлын нэг нь албан бус хөдөлмөр эрхлэлт юм. Монгол Улсын албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдлыг тодорхойлох зорилгоор хийсэн судалгааны тайлан хэвлэгдлээ. Судалгаагаар албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн хөдөлмөрийн нөхцөл, албан бусаар ажиллах болсон шалтгаан, албан эдийн засагт шилжих боломж, Ковид-19 цар тахлын албан бус хөдөлмөр эрхлэлтэд үзүүлж буй нөлөөг тодорхойллоо. Мөн тус судалгаагаар цар тахлын үед төрөөс авч хэрэгжүүлж буй бодлого, хөтөлбөрүүд албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдэд хэр хүртээмжтэй байгааг тодруулсан юм. Уг судалгааг Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын “Эдийн засгийг төрөлжүүлж, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах хүрээнд албан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам болон түүний харьяа Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт хийж гүйцэтгэсэн.

Уг судалгаа нь мөшгөх судалгааны арга, аргачлалын дагуу зохион байгуулагддаг, үндэсний хэмжээнд төлөөлөх чадвар бүхий томоохон түүвэр судалгаа юм. Энэ удаагийн судалгаанд 2015-2016 оны хичээлийн жилд их, дээд сургууль, коллеж болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага төгсөгчдийг дөрөв дэх̠жилдээ хамрууллаа. Хөдөлмөрийн зах зээлийн нийлүүлэлтийг ажил мэргэжлийн түвшинд судлах явдал нь бодлого боловсруулахад ихээхэн ач холбогдолтой. Тодруулбал, төгсөгчдийн ХЗЗ дэх өөрчлөлтийг хянах, түүний дотор ажилгүйдлийн шалтгааныг тодорхойлох, хөдөлмөрийн зах зээлд бэлэн буй ажлын байрны шаардлагад сургалтын байгууллагаас нийлүүлэгдэж байгаа мэргэжилтний ур чадвар нийцэж байгаа эсэх, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, тэдний хэтийн төлөвлөгөө зэрэг асуудлыг тоон болон чанарын үзүүлэлтээр дамжуулан судалж та бүхэнд үр дүнгийн тайланг талилцуулж байна.

Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн богино хугацааны (нэг жилийн) эрэлтийг тодорхойлох судалгаа. Жил бүр тогтмол хийгддэг судалгаа

Энэхүү судалгаа нь Монгол Улсын төрийн өмчит хувьцаат компанийн засаглалын зарчмуудын хэрэгжилтэд үнэлгээ өгч, улсын төсөвт төрийн өмчит хувьцаат компаниудаас төвлөрүүлж буй аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хэмжээ компанийн засаглалаас хамаарч буй эсэхийг тодорхойлох үндсэн зорилготой.

Менежментийн ухаан, микро эдийн засгийн харилцан уялдааны хүрээнд бизнесийн байгууллагын хөгжлийг тодорхойлох арга зүй, хэмжигдэхүүнийг тогтоон , түүгээр Монголын бизнесийн байгууллагын хөгжлийн түвшинг тодорхойлсон.

Төсвийн зарлагын удирдлагын онол, арга зүйд тулгуурлан Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй төсвийн зарлагын удирдлагын шинэчлэлийн явц, үр дүнг үнэлж, туршлага, сорилтыг тодорхойлон шинэчлэлийг цаашид үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зөвлөмж боловсруулахад энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн эдийн засагт гүйцэтгэх үүрэг, оролцоог эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд судалж, дүн шинжилгээ хийхэд судалгааны зорилго оршино.

Монгол улсын уул уурхайн салбар, ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний хөрөнгө оруулалтын орчны жишиг судалгааг хийх энэхүү төсөл нь Монгол улсын уул уурхайн салбартай холбоотой хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох зорилготойгоор хэрэгжсэн. Энэхүү судалгаа нь Монгол улсын уул уурхайн салбарт орж ирэх Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж болохыг тодорхойлоход чиглэгдсэн.

Сэлэнгэ аймгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлт тоон болон чанарын судалгаа

Судалгаа