Хайлтын үр дүн

73 илэрц олдлоо.

“2010 оноос хойш батлагдсан аймаг, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд дүгнэлт гаргаж цаашид авах арга хэмжээний санал, боловсруулан БХБЯ болон орон нутагт хүргүүлэх” ажлын хүрээнд судалгааг /2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ хийж үнэлэлт дүгнэлт хийсэн.

Судалгаагаар аймгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн дунд хугацааны буюу 2021-2023 оны эрэлт, нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ, гарч болох чанарын өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг нэгтгэж, дүгнэлт, зөвлөмж гарган, боловсрол, сургалтын болон хөдөлмөр эрхлэлтийн салбарын бодлого боловсруулагчид, түүнчлэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн мэдээллийн хэрэгцээнд нийлүүлж байна.

Хөвсгөл аймгийн хөгжлийн бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд засаг захиргааны бүх нэгжийн түвшинд хөдөлмөрийн зах зээлтэй холбоотой мэдээлэл хэрэгцээтэй болсон өнөө үед Хөдөлмөрийн зах зээлийн үзүүлэлтийг аймгийн түвшинд тооцож, эрэлт нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлэх хэрэгцээ шаардлага өдөр тутамд тулгарч байгаа нь энэхүү судалгааг хийж гүйцэтгэх үндэслэл болсон.

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдэд Ковид-19 коронавирус болон цар тахлын эсрэг төрөөс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүд хэрхэн нөлөөлж буй талаарх судалгааг ЖДҮҮЭ-ээс түүврийн арга ашиглаж гүйцэтгэв.

Сүхбаатар аймгийн 2021-2025 онд хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, мэргэжлийн сургалтын боловсролын чиглэлийг оновчтой болгох зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Төв аймгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн дунд хугацаа /2022-2024 он/-ны ажиллах хүчний эрэлт, нийлүүлэлтийг салбар, ажил мэргэжлээр тодорхойлж, боловсролын ба хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчид, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг мэдээллээр хангахад оршино.

Тус бүлэгт Монгол Улсын Засгийн газар болон Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын хэрэгжүүлэхээр хэлэлцэн тохиролцсон Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төслийн 2019 оны 1 дүгээр сард боловсруулж гаргасан Эхлэлийн тайланд тусгагдсан зарим хэсгийг дахин боловсруулж оруулав. Түүнчлэн 2019 оны 11 дүгээр сард боловсруулсан төслийн эхний үе шатны ажлын явц, одоогийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ, Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө (ҮХЦТ)-ний эхний төсөл 1, 2021 оны 2 дугаар сард боловсруулсан Эцсийн тайлангийн төсөл 2-т тусгасан туршилтын төслүүдийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, сурталчлан таниулах чиглэлээр хийж буй үйл ажиллагааны явц болон түүнээс хойш хийгдсэн ажлуудыг хураангуйлж танилцуулав.

"Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө" боловсруулах ажлын суурь судалгааг боловсруулахдаа Улаанбаатар хотын эрчимтэй таталцал, нөлөөллийн бүсийн хүрээнд Улаанбаатар бүсийн буюу хот болон хаяа дагуул хот тосгодыг хамарсан /470440 га/ бүхий 9 дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд мөн Улаанбаатар хотын хэмжээнд буюу суурьшил үүссэн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд тус тус боловсруулсан болно.

Аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжлийн талаарх бодит мэдээ мэдээлэл тоо баримтыг цуглуулж, нөхцөл байдлыг нэгтгэн дүгнэх судалгааны эцсийн тайлан

Судалгаа