Хайлтын үр дүн

88 илэрц олдлоо.

Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээний зорчих үнэ, нийтийн тээврийн салбарын орлого, зардал, нийгэм эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо судалгааг хийж, нийслэлийн төсвийн зардлыг бууруулах боломжийг судалж санал, зөвлөмж гаргах

Азийн сангийн Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхыг бэхжүүлэх төсөл (ЭЭЧБ) болон хараат бус судалгааны хүрээлэн (IRIM) нь Канадын гадаад хэргийн яамны дэмжлэгтэйгээр"Монголын бичил болон жижиг бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд Ковид-19 цар тахлын үзүүлж буй нөлөөллийн үнэлгээ" сэдэвт судалгааг хийсэн.

МҮХАҮТ -с "Covid-19"с вирусээс сэргийлэх арга хэмжээний бизнест үзүүлэх нөлөөний судалгааг 1100 аж ахуйн нэгжийг хамруулан хийсэн.

Монгол банк 2011 оноос хойш бизнесийн байгууллагын орчны шинжилгээ хийж ирсэн.

Монгол банк 2011 оноос хойш жил бүр бизнесийн орчны түүвэр суудалгаа хийж ирсэн.

Судалгаагаар уул уурхайн бус салбарын жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, худалдаанд тохиолдож буй саад бэрхшээлийг судлах зорилготой.

Компани үнэт цаасаа анх удаа олон нийтэд санал болгоход тулгарч буй бэрхшээл, дэмжлэг судалгааг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж, МҮХАҮТ, Улаанбаатар үнэт цаасны биржтэй хамтран хийсэн.

МҮХАҮТ нь 2000 оноос хойш бизнесийн орчинтой холбоотой судалгааг тогтмол хийж ирсний нэг нь тус судалгаа юм.

Дотоод хэрэгцээний эрчим хүчний хэрэглээнд хийсэн аудитын ажлын баталгаажуулсан тайлан

ЭДЦС ТӨХК / 2022 он

ЭДЦС ТӨХК-н ЭХ-ний хэрэглээний хэсэгчилсэн Аудит судалгаа

ДҮТ / 2019 он

Ирээдүйд ухаалаг эрчим хүчний системд ашиглагдах асар их өгөгдлийг агуулах орон зай, дэд бүтцийг бүрдүүлэх чухал шаардлагатай бөгөөд эрчим хүчний ДАТА ТӨВ ийг үүсгэх, түүнд бүх өгөгдөл мэдээллийг агуулах, технологийн системүүдийн уялдааг хангасан өгөгдлийн агуулахыг бий болгоход уг судалгааны ажлын гол зорилго оршино Улмаар салбарын хэмжээний шаардлагатай системүүдийг хооронд нь интеграц хийх замаар системүүдийг нэгтгэх, тэдгээрийн уялдаа холбоог сайжруулж, системийн нэгдсэн зохицуулалтыг хийх, салбарын шинэчлэлт хийх төлөвлөлтийг нарийвчилсан бодит өгөгдөл мэдээлэл дээр суурилж гаргах боломж бүрдэх юм

Тухайн бүс нутгийн байгалийн нөхцөл, нөөцийг тодорхойлж, аялал жуулчлалд ашиглах боломжийг судлан, аялал жуулчлалыг системтэйгээр хөгжүүлэх, хамгаалах арга зүй, боловсруулан тогтвортой аялал жуулчлалын бодлого тусгаж Хяргас нуурын орчныг судлах, хамгаалах усан замын аялал, тээврийн аюулгүй байдлыг хангах бодлогын хүрээнд тус судалгааны ажил хийгдлээ.

Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 2021 оны санхүү, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт

Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 2020 оны санхүү, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт

Судалгаа