Хайлтын үр дүн

176 илэрц олдлоо.

/ 2022 он

“Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө зэрэг хот төлөвлөлт, хотын тээврийн бодлого, төлөвлөлтөдтулгуурлан УБ хотын зам тээврийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудалд дүгнэлт хийн ирээдүйн дүр зургийг хэлэлцэн, өнөөгийн асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг цэгцлэх чиглэсэн судалгаа.

/ 2023 он

ЕБС-уудын түгжрэлд үзүүлж буй нөлөөлөл

/ 2020 он

МУ-ын ЭЗ-ийн дэд бүтцийн судалгаа, мал аж ахуй, эрдэс баялаг, зам харилцаа гэм мэтийн өртөг эдийн засгийн нөлөөллийг судалгаа

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд төрийн албан хаагчдын орон сууцны эрэлт хэрэгцээг тодорхойлоход оршино.

Усны тооллого судалгаа (Онцлох судалгаа)

Усны тоо бүртгэл судалгаа

Урт хугацааны бодлогын баримт бичиг болон үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах, эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх, хотын стандартыг бий болгох олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсруулахад зориулан суурь судалгаа хийх, өнөөгийн нөхцөл байдлыг илрүүлэх

Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний нэг төвт хотоос олон төвт хот болгон хөгжих зорилтын хүрээнд иргэд, олон нийтэд үзүүлэх төрийн болон нийгмийн үйлчилгээний тэгш хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дэд төвийн орон зайн төлөвлөлт, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн тооцоог боловсруулах зэрэг Нийслэлийн Улаанбаатар хот болон Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн хэрэгжилтэд чухал үр нөлөө үзүүлсэн ажил хийгдэв.

Ш инээр барихаар төлөвлөж буй спорт заалны барилгын талбайд тархсан хөрсний механик шинж чанарын норматив болон тооцооны үзүүлэлтүүдийг инженер геологийн элемент тус бүрээр гаргасан.

Ш инээр барихаар төлөвлөж буй спорт заалны барилгын талбайд тархсан хөрсний механик шинж чанарын норматив болон тооцооны үзүүлэлтүүдийг инженер геологийн элемент тус бүрээр гаргасан.

Монгол улсад өргөнөөр худалдаалагддаг барилгын дотоод засалд ашиглагддаг будаг, өнгөлгөөний материалаас ялгарах дэгдэмхий органик бохирдуулагчдын хэмжээ болон хатах хугацааг лабораторийн аргаар тодорхойлж, шийдвэр гаргагчдад үнэн зөв мэдээлэл өгөхөд оршино.

Хүн амьдралынхаа 90 орчим хувийг ажлын байр, гэр орон зэрэг ямар нэгэн барилга, байгууламжид өнгөрүүлдэг тул дотор орчны агаарын чанар хүний эрүүл мэндэд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг. Дотор орчны агаарын бохирдолд олон хүчин зүйл нөлөөлдгийн нэг нь барилгын заслын материалууд бөгөөд тэдгээрээс агаарт ялгарч буй ДОН, хүнд металлууд нь хүний эрүүл мэндэд ноцтой сөргөөр нөлөөлдөг байна.

Мэдээлэл, харилцаа холбооны сүлжээ, үйлчилгээ нь бүхэлдээ тоон технологид шилжиж, технологи, үйлчилгээний нэгдэн нийлэлт, интернетийн хэрэглээ өсөн нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан салбарын эдийн засгийн үр ашигтай байдал, тогтвортой хөгжлийг хангах үүднээс үнэ тарифын зохицуулалт болон өрсөлдөөний бодлогыг дэлхий чиг хандлагад нийцүүлэн шинэчлэх шаардлага тулгараад байна.

Төслийн гол зорилго нь Говь-Алтай, Дархан-Уул, Сүхбаатар, Өвөрхангай аймгийн төвүүдэд хатуу хог хаягдлын үр дүнтэй менежментийг бий болгож, хог хаягдлыг дахин боловсруулах тогтолцоог нэвтрүүлэх, аймгийн төвүүдийн оршин суугчдын хүрээлэн буй орчны нөхцөл болон аюулгүй байдалд эерэгээр нөлөөлөх, хатуу хог хаягдлын менежментийг бусад аймгийн төвүүдэд нэвтрүүлэх загвар төсөл болгох явдал юм.

Монгол Улс нь өнө эртнээс уламжлагдан ирсэн баялаг түүхтэй, нүүдэлчин соёлтой, өргөн уудам газар нутагт тархан суурьшиж амьдардаг онцлогтой. Мэдээллийн технологи, дижиталчлал эрчээ авч буй өнөө үетэй бид хөл нийлүүлэн алхаж нийгэм-эдийн засгийн хөгжлөө хурдасгахаар зорин ажиллаж байна.Энэхүү судалгаанд хөдөлмөр эрхлэлтийг бий болгож, эдийн засгийг төрөлжүүлэх, эдийн засгийн бүтээмж хийгээд үр ашгийг нэмэгдүүлэх, биелэгдэх боломжтой дижитал боломжуудыг бид тодорхойлон гаргалаа.

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай 10, 13, 14, 15, 16, 17 дугаар барилгууд нь Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороонд харьяалагдах бөгөөд зүүн болон урд талаараа Чингисийн өргөн чөлөө, баруун талаараа Д.Чимэд-Осорын гудамжаар хүрээлэгдсэн. Тус байрнуудын ойр орчмыг хамруулан 17 га талбайд барилгын судалгааг гаргасан бөгөөд байршилд нийт 118 том, жижиг, одоо байгаа болон төлөвлөгдсөн барилга хамрагдаж байгаагаас 1-14 давхар хүртэл баригдсан байна.

Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороонд харьяалагдах бөгөөд зүүн болон урд талаараа Чингисийн өргөн чөлөө, баруун талаараа Д.Чимэд-Осорын гудамжаар хүрээлэгдсэн. Тус байрнуудын ойр орчмыг хамруулан 17 га талбайд барилгын судалгааг гаргасан бөгөөд тухайн хэсэгт нийт 118 том, жижиг, одоо байгаа болон төлөвлөгдсөн барилга хамрагдаж байгаагаас 105 одоо байгаа барилга, 13 төлөвлөгдөж буй барилга байна.

Судалгаа