Хайлтын үр дүн

81 илэрц олдлоо.

“ЦДҮС” ТӨХК-ийн 110/10кВ-ын “Амгалан” дэд станцын Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 10-р хороонд хэрэгжиж буй 110/10кВ-ын “Амгалан” дэд станцын талбайн өнөөгийн байгаль орчны төлөв байдал тухайлбал, газарзүйн нөхцөл, геологийн тогтоц, уур амьсгал, агаарын чанар, газрын доорх ус, хөрсөн бүрхэвч, мөн түүнчлэн төслийн талбай орчмын оршин суугчид, хорооны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн төвшин, эрүүл мэнд, түүх соёлын өвийг тодорхойлов.

Цахилгаан дамжуулах ундэсний сулжээ ТӨХК-иас Гамшгаас хамгаалах судалгаа шинжилгээний үндэсний төв Төрийн бус байгууллагатай /ГХСШУТ ТББ/ 2019 оны 09-р сарын 24-ны өдрийн 2019/241 тоот гэрээний дагуу, ГХСШУТ ТББ-ын үнэлгээний баг Цахилгаан дамжуулах ундэсний сулжээ ТӨХК—ийн Улаанбаатар салбарын 30 дэд станцад гамшгийн эрсдэлийн унэлгээний ажлыг гуйцэтгэж энэхүү тайланг гамшгаас хамгаалах тухай хууль, бусад хууль тоггоомжийн хүрээнд, холбогдох удирдлага, мэргэжилтнүүдтэй хийсэн уулзалт, зөвлөмж дээр тулгуурлан боловсруулан мэргэжлийн баг бурдуулэн хийж гүйцэтгэлээ.

“Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд нисдэг камерын тусламжтай үзлэг, шалгалт хийх, тасралтын шалтгаан тогтоох, судалгаа шинжилгээ хийх ажлын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх” гэрээт ажлын хүрээнд 2020 оны 9-р сард 110 кВ болон 220 кВ-ын өндөр хүчдэлийн ЦДАШ дээр нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж ашиглан хийгдсэн дээд үзлэгийн бэлтгэл ажил, үзлэгийн явц болон үзлэгийн үр дүнг тайлагнав.

Эрчим хүчний салбарын аюулгүй, тогтвортой ажиллагаа, эдийн засгийн үр ашигтай байдлыг хангахын тулд цахилгаан дамжуулах сүлжээний найдвартай байдал, ашиглалтын үйл ажиллагааны орчин үеийн шинэ технологи ашиглан удирдан зохион байгуулан, хянах, инновацад суурилсан өөрчлөлт шинэчлэлтийг хийх нэгдсэн хандлагыг бий болгоход оршино. “Цахилгаан дамжуулан үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн харьяа газар, алба хэлтсүүд өдөр тутмын үйл ажиллагаа, хэтийн төлөвлөгөөндөө энэхүү бодлогын бичиг баримтыг мөрдөж ажиллана.

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хийгдсэн GNSS-ийн хэмжилтийн өгөгдлийг өндөр нарийвчлалтайгаар боловсруулах “MONPOS” системийг хөгжүүлж, батлагдсан солбицлын эринд шилжүүлсэн үр дүнг хэрэглэгчид түгээх, станцуудын өдөр тутмын мониторингийн бодолтыг хийх ажлыг автоматжуулахад энэхүү төслийн зорилго оршино.

“Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл” нь бүсийн хөгжлийн төсөл, чөлөөт бүсийн ерөнхий төлөвлөгөө, аялал, жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл, хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө зэрэг хот байгуулалтын баримт бичгийн үе шатны төсөл, хөтөлбөр, үндсэн чиглэл, хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах нутаг дэвсгэр, орон зайн төлөвлөлтийн урт хугацааны нэгдсэн бодлогын тулгуур баримт бичиг болох юм. Ийм учраас тус төслийн хүрээнд буй орчин, байгалийн нөөц, тэдгээрийн хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжилд үзүүлэх эерэг болон сөрөг нөлөөг тооцох нь чухал ач холбогдолтой юм. Нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөөц чухал үүрэг гүйцэтгэх боловч хот, тосгоны зохион байгуулалт, хүн амын суурьшилд сөрөг нөлөө үзүүлдэг байгалийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд байдаг. Сөрөг нөлөө үзүүлдэг бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд, цэвдэг, хүйтний үзэгдэл ордог ба эдгээр үзэгдлийн сөрөг нөлөө нь манай орны нийгэм, эдийн засагт ихээхэн дарамт учруулж буй нь нэр бүхий сумын төвийг дахин шилжүүлсэн, хот суурин газар халианд ихээр автах зэрэг үзэгдлүүдээр илэрч байна.

Рашааныг зохистой ашиглах талаар ихээхэн анхаарал тавьж, улс орон, орон нутгийн байгууллагууд жил бүр багагүй хүч хөрөнгө зарцуулж судалгаа, тохижуулалтын ажлуудыг хийж байна.

Mongolia has been achieving stable economic growth over the last 10 years. This has resulted in a significant increase in energy consumption, especially conventional energy, such as coal, oil, and electricity. The Mongolian Energy Economics Institute (MEEI) requested the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) to support the MEEI in producing energy efficiency indicators (EEIs) to serve as benchmarks for Mongolia’s final energy consumption sectors and to improve current energy efficiency and conservation (EEC) policies and action plans. This report comprises a detailed methodology and calculation results of those indicators in industry, transport, commercial buildings, and the residential sectors of Mongolia.

Манай улсын Засгийн газар 2030 он гэхэд барилгын дулаан алдагдлыг 40%-иар бууруулах зорилт тавьж байгаа бөгөөд эрчим хүчний хэмнэлттэй шинэ барилгыг дэмжих, хуучин барилгуудыг шинэчлэх нь энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэх стратегийн үндсэн хоёр тал юм. 1975-1985 онд баригдсан угсармал барилга одоо мөрдөж буй “Барилгын дулаан хамгаалалт” нормын шаардлагад хүрдэггүй. Эдгээр барилгын халаалтын эрчим хүчний хэрэглээ өндөр тул хүлэмжийн хийн ялгаруулалт их юм. Мөн халаалтын системийн шийдэл нь учир дутагдалтай тул халаалтын улиралд барилгуудын халаалт доголдож айл өрхийн амьдралын чанарт сөргөөр нөлөөлдөг. Барилга, хот байгуулалтын яам (БХБЯ), ДДНХИ-тай хамтран орон нутгийн хэмжээнд дулаан алдагдал ихтэй барилгуудыг дулаалах, сэргээн засварлах ажлын хүрээнд “Угсармал орон сууцны шинэчлэл 2” төслийг хэрэгжүүлж байна.

Эрчим хүчний хэмнэлт багатай угсармал орон сууц нь Монгол улсыг нэг хүнд ноогдох хүлэмжийн хийн ялгарал өндөр байх гол шалтгааны нэг нь болдог. Өвлийн улиралд гадна агаарын температур -40оС хүрч халаалтын ачаалал нэмэгдэн, оршин суугчдын тав тух алдагддаг. Монгол улсын засгийн газраас барилгын дулаан алдагдлыг 2030 онд 40 хувиар бууруулахаар зорилго тавьсан бөгөөд үүндээ илүү эрчим хүчний хэмнэлттэй шинэ барилгыг дэмжих, хуучин барилгыг сайжруулах гэсэн 2 гол арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр хүрэх юм. БХБЯ нь Улаанбаатар хотод дулаалгыг дэмжиж байгаа ба цаашид ДДНХИ -тэй бүс нутгийн хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна.

Монгол Улсын Засгийн газар 2030 он гэхэд барилгын дулаан алдагдлыг 40%-иар бууруулах зорилт тавьж байгаа бөгөөд энэ хүрээнд Барилга, хот байгуулалтын яам (БХБЯ), Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн институт (ДДНХИ) олон улсын байгууллагатай хамтран орон нутаг, аймгуудад баригдсан угсармал орон сууцны барилгуудын дулаан алдагдлыг бууруулах, орон сууцны барилгуудын үнэ цэнэ, амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах, тав тухыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэд хэдэн төсөл хамтран хэрэгжүүлж байгаагийн нэг нь “Угсармал орон сууцны шинэчлэл 2” төсөл юм.

Барилга байгууламжийн суурь, тулгуур болон газар доорх байгууламжийн бүтээцэд тавигдах гол шаардлага нь ашиглалтын хугацаанд чанарын өндөр түвшинг хадгалж байх явдал байдаг. Газар доорх байгууламжид олон нийтийн үйлчилгээний барилгаас гадна үйлдвэрлэл, зам тээвэр, гүүрийн, эргэлтийн усан хангамжийн систем, цэвэрлэх байгууламж зэрэг инженерийн байгууламж, барилгын суурь, тулгуурын бүтээцийн хэсэг орно. Тухайлбал барилга байгууламжийн суурь, зоорийн хэсэг, ус зайлуулах болон дамжуулах хоолой, түшиг хана, агаарын шугамын тулгуур, усжуулалтын болон үерийн усны хамгаалалтын бүтээцүүдийг нэрлэж болно. Эдгээр барилга байгууламжийн газар доорх болон тулгуурын бүтээцүүдийг бат бэх, удаан ажиллах чадварыг нь бодолцож бетон болон төмөрбетоноор хийдэг.

“Барилгын шинэ, шинэчилсэн материал үйлдвэрлэх технологи” Шинжлэх ухаан технологийн төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын 4-р цахилгаан станцын цахилгаан шүүлтүүрийн нарийн ширхэглэлтэй Багануур болон Шивээ-овоогийн нүүрсний үнсийг ашиглан геополимер төрлийн барилга, замын материал үйлдвэрлэх технологийн параметрыг тогтоох судалгаа явуулав. Цахилгаан станцын хаягдал үнсний хими, физик, нүх сүвэрхэг чанар, болон цацраг идэвхийн шинжилгээг нарийвчлан явуулсны үндсэн дээр барилга, замын материалд ашиглах боломжтой гэдгийг тодорхойлов.

Монгол орны эрдэс түүхий эд болох магнезит ба доломитыг ашиглан магний барьцалдагч гарган авч эрдэс болон органик дүүргэгчтэй эдлэл хийх туршилт судалгааны ажил чиглэгдсэн байна.

Судалгаа