Хайлтын үр дүн

322 илэрц олдлоо.

Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 2023 оны санхүү, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт

Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 2023 оны санхүү, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт

Судалгааны зорилго, зорилтууд Эрчим хүчний салбарын жендэрийн нөхцөл байдлын үнэлгээ нь тус салбарын жендэрийн стратегийн төлөвлөгөөг гаргах хэрэгцээ, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлж, бодлогын арга хэмжээний үндсэн чиглэлийг тодруулах зорилготой. Үүнд: Нэгдүгээрт, эрчим хүчний салбар дахь эрэгтэй, эмэгтэй ажилтан, албан хаагчдын эзэлж буй байр суурь (status), гүйцэтгэж буй үүрэг (role), эрх мэдэл (power), эзэмшиж буй баялаг, нөөц баялгаас хүртэж буй хэмжээ, ажил эрхлэх боломж, ажлын байрны хөдөлгөөн дэх ялгааг тодорхойлсны үндсэн дээр жендэрийн эрх тэгш байдалтай холбоотой асуудлуудыг илрүүлэх; Хоёрдугаарт, эрчим хүчний салбарын үйлчилгээний хүртээмж, чанарын хувьд жендэрт хамаарах ямар асуудал буйг тодорхойлох; Гуравдугаарт, өнөөгийн нөхцөл байдалд нөлөөлөгч нийгмийн бүтэц, соёлын болон бусад хүчин зүйлсийн нөлөөг тогтоох; Дөрөвдүгээрт, судалгааны үр дүнд тулгуурлан салбарын жендэрийн стратеги төлөвлөгөөгөөр анхаарвал зохих асуудлууд, тэдгээр асуудлыг шийдэх арга зам, чиглэлийг тодруулах зэрэг болно.

Монгол улсын урт, дунд, болон хугацааны бодлого, төлөвлөлтийн хөгжлийн баримт бичиг, тус сумын газарзүйн байршил түүх соёл, эдийн засаг, хүн ам болон голлох аж ахуйн онцлог, хөгжлийн хэтийн төлөв, хот байгуулалтын одоогийн байдлын судалгаа, үнэлгээнд тулгуурлан Говьсүмбэр аймгийн Чойр хотын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол зураг төслийг боловсруулна

 Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлогын судалгаа

 Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлогын судалгаа

 Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлогын судалгаа

 Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлогын судалгаа

 Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлогын судалгаа

 Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлогын судалгаа

Хүн амын суурьшлын асуудлаар 1996 онд Стамбул хотод болсон НҮБ-ын II бага хурлаас нутаг дэвсгэрийн тогтвортой хөгжлийг хангахад бүс нутгийн хөгжлийг тууштай хэрэгжүүлэхийг тухайн улс орнуудын Засгийн газруудын хүлээх үүрэг гэж тодорхойлсон.

Хүн амын суурьшлын асуудлаар 1996 онд Стамбул хотод болсон НҮБ-ын II бага хурлаас нутаг дэвсгэрийн тогтвортой хөгжлийг хангахад бүс нутгийн хөгжлийг тууштай хэрэгжүүлэхийг тухайн улс орнуудын Засгийн газруудын хүлээх үүрэг гэж тодорхойлсон.

Олон улсын жишгээр авч үзвэл, манай улсын хүн амын амьдрах тохиромжтой орон зай, тааламжит орчинг өөрийн хөгжиж ирсэн онцлог, газар нутгийн нөөц, баялаг, байгаль, цаг уурын өвөрмөц нөхцөлтэй уялдуулан, цаг хугацааны хүчин зүйлийг харгалзан тодорхойлох, энэ үндсэн дээр нийгэм, эдийн засгийн ойр ирээдүйн хөгжил, соёлын түвшинг илэрхийлэх, нийгмийн дэвшилд идэвхитэй нөлөөлөх бодит үр дагавар бүхий нутаг дэвсгэрийг зохион байгуулах, хүн амыг зохистой байдлаар нутагшуулах төслийг боловсруулж, төрийн бодлогын түвшинд авч үзэн хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага гарсаар байна.

/ 2024 он

Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө нь нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрыг зөв зохистой, үр ашигтай, бүрэн дүүрэн ашиглах, хамгаалах асуудлыг төлөвлөлтөөр дамжуулан хэрэгжүүлж, газар нутгийн оновчтой байршил, хэмжээг тогтоохын зэрэгцээ улс орны нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн хэрэгцээний дагуу газар газраас үндэстэй баялгийн эрэлт хэрэгцээ, нийлүүлэлт мөн түүнчлэн газрын тоо хэмжээ, бүтэц, бүрэлдэхүүн, төлөв байдал, газар ашиглалтын системд гарах өөрчлөлтийг аймаг, сумын түвшинд урьдчилан харсан газрын менежментийн бодлогын бүсчилсэн төлөвлөлтийн зураг төслийн баримт бичиг байна.

/ 2024 он

Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө нь нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрыг зөв зохистой, үр ашигтай, бүрэн дүүрэн ашиглах, хамгаалах асуудлыг төлөвлөлтөөр дамжуулан хэрэгжүүлж, газар нутгийн оновчтой байршил, хэмжээг тогтоохын зэрэгцээ улс орны нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн хэрэгцээний дагуу газар газраас үндэстэй баялгийн эрэлт хэрэгцээ, нийлүүлэлт мөн түүнчлэн газрын тоо хэмжээ, бүтэц, бүрэлдэхүүн, төлөв байдал, газар ашиглалтын системд гарах өөрчлөлтийг аймаг, сумын түвшинд урьдчилан харсан газрын менежментийн бодлогын бүсчилсэн төлөвлөлтийн зураг төслийн баримт бичиг байна.

/ 2023 он

Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө нь нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрыг зөв зохистой, үр ашигтай, бүрэн дүүрэн ашиглах, хамгаалах асуудлыг төлөвлөлтөөр дамжуулан хэрэгжүүлж, газар нутгийн оновчтой байршил, хэмжээг тогтоохын зэрэгцээ улс орны нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн хэрэгцээний дагуу газар газраас үндэстэй баялгийн эрэлт хэрэгцээ, нийлүүлэлт мөн түүнчлэн газрын тоо хэмжээ, бүтэц, бүрэлдэхүүн, төлөв байдал, газар ашиглалтын системд гарах өөрчлөлтийг аймаг, сумын түвшинд урьдчилан харсан газрын менежментийн бодлогын бүсчилсэн төлөвлөлтийн зураг төслийн баримт бичиг байна.

Судалгаа