Хайлтын үр дүн

42 илэрц олдлоо.

ГБХЗХГ / 2019 он

Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа хөтөлбөр, орчин нөхцөл, үйлчилгээ чанар, стандарт зэргийн өнөөгийн нөхцөл байдал

ГБХЗХГ / 2018 он

судалгаанд оролцогчдын ерөнхий мэдээлэл, сургуулиас гадуурх сонгон, секц, дугуйлангийн нэр төрөл, сургалтын чанар хүртээмж, үнэ төлбөрийн нөхцөл байдал, олон улсын сайн туршлагын хэсэг

Гадаад дотодод магадлан итгэмжлэгдсэн багш мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн байдлыг судалж дүгнэлт гаргасан.

1990 оны ардчилсан өөрчлөлтөөс хойш тус салбарт хэрэгжсэн бодлого, хөтөлбөрийн үр дүн, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх, уг салбарын бодлогын уялдаа, залгамж чанарыг сайжруулах асуудал санхүүгийн хомсдол, сонгуулийн үр дүнгээс хамаарсан төрийн албан дахь улс төрийн томилгоо, бодлогын судалгаа, шинжилгээний мэргэжилтэн бэлтгэх, үндэсний боловсролын бодлогын судалгааны дэд бүтцийг хөгжүүлэх асуудал хоцорсон зэргээс шалтгаалан уг салбарын бодлогын бугшсан асуудлууд нь даамжирч, боловсролын үйлчилгээг орчин үежүүлэх, өнөө цагийн хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх ажил хангалтгүй хийгдэж иржээ. Боловсролын бодлогын залгамж холбоо, тогтвортой хөгжлийг хангах үүднээс боловсролын салбарын хөгжилд хувь нэмэр оруулах өндөр мэдлэг бүхий мэргэжилтэн, судлаачдыг бэлтгэх, төрийн бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд тасралтгүй үнэлгээ хийж, үр дүнтэй инновацлаг шийдлүүдийг тогтмол боловсруулан гаргадаг бодлогын судалгааны дэд бүтцийг хөгжүүлэх загварыг боловсруулах нь нэн тэргүүний шаардлагатай зүйл гэж үзэж байна. Дээрх нөхцөл байдлын улмаас энэхүү төслийг хэрэгжүүлсэн.

КОВИД-19 цар тахлын үед сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл сургалтыг явуулж буй сайн туршлага

жилттай хэрэгжүүлсэн билээ. Төслийн үр дүн, үзэл санаа, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа багш, сургуулийн хамт олны судалгааны бүтээлүүдийг нэгтэх зорилгоор энэхүү эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулсан юм.

Монгол улсын засгийн газар, Японы Олон улсын Хамтын ажиллагааны байгууллага ЖАЙКА-тай хамтран 2006-2012 онд "Суралцагчдын суралцахуйг дэмжих арга зүйн хөгжил", "Багшлахуйн арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх" гэсэн хоёр үе шаттай төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн билээ. Төслийн үр дүн, үзэл санаа, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа багш, сургуулийн хамт олны судалгааны бүтээлүүдийг нэгтэх зорилгоор энэхүү эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулсан юм.

Монгол улсын засгийн газар, Японы Олон улсын Хамтын ажиллагааны байгууллага ЖАЙКА-тай хамтран 2006-2012 онд "Суралцагчдын суралцахуйг дэмжих арга зүйн хөгжил", "Багшлахуйн арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх" гэсэн хоёр үе шаттай төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн билээ. Төслийн үр дүн, үзэл санаа, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа багш, сургуулийн хамт олны судалгааны бүтээлүүдийг нэгтэх зорилгоор энэхүү эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулсан юм.

Монгол улсын засгийн газар, Японы Олон улсын Хамтын ажиллагааны байгууллага ЖАЙКА-тай хамтран 2006-2012 онд "Суралцагчдын суралцахуйг дэмжих арга зүйн хөгжил", "Багшлахуйн арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх" гэсэн хоёр үе шаттай төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн билээ. Төслийн үр дүн, үзэл санаа, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа багш, сургуулийн хамт олны судалгааны бүтээлүүдийг нэгтэх зорилгоор энэхүү эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулсан юм.

Монгол улсын засгийн газар, Японы Олон улсын Хамтын ажиллагааны байгууллага ЖАЙКА-тай хамтран 2006-2012 онд "Суралцагчдын суралцахуйг дэмжих арга зүйн хөгжил", "Багшлахуйн арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх" гэсэн хоёр үе шаттай төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн билээ. Төслийн үр дүн, үзэл санаа, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа багш, сургуулийн хамт олны судалгааны бүтээлүүдийг нэгтэх зорилгоор энэхүү эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулсан юм.

Монгол орны өнцөг булан бүрээс ирсэн багш нар, судлаачид хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг дэмжсэн арга зүй, технологийг хэрэгжүүлсэн туршлагаа хуваалцаж, хамтран ажиллалаа. Багш нар судалгаат хичээл зохион байгуулж, хүүхдээ оношлон судалсан судалгааны үр дүнг ашиглан арга зүйн төлөвлөлт хийж, сургалтын материалаа боловсруулан, хичээлийн судалгааг хэрэгжүүлж буй туршлагаа бусдадаа хуваалцаж, бие биенээсээ харилцан суралцсан нь ололттой байлаа.

Төрийн захиргааны төв байгууллагуудад боловсруулан хэрэгжүүлж буй сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрийн агуулгын бодит байдалд дүн шинжилгээ хийж, сайжруулах арга замыг тодорхойлж санал, зөвлөмж боловсруулан гаргахад уг судалгааны зорилго оршино. Энэхүү судалгаа нь насанд хүрэгчдийн суралцахуйн сүүлийн үеийн онолын чиг хандлагыг судалж, төрийн захиргааны төв байгууллагуудын боловсруулсан төрийн захиргааны албан хаагчийн сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийн, сайжруулах арга замыг тодорхойлсноороо онолын болон практик ач холбогдолтой бөгөөд шинэлэг юм.

Төслийн ажлын зорилго Монголын болон олон улсын дээд боловсролын байгууллагын эрэмбэ тогтоож буй өнөөгийн байдалд судалгаа хийж, цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлох, их, дээд сургуулиудын эрэмбэ тогтоох аргачлалыг боловсруулж, мэдээллийн бааз байгуулан, вэб хуудас үүсгэн програмчлахад оршино.

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын чанарын үнэлгээний талаарх онол, арга зүйг судалсны үндсэн дээр Монголын дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудын чанарын төлөв байдлыг үнэлж, зөвлөмж боловсруулах

Судалгаа