Хайлтын үр дүн

32 илэрц олдлоо.

Монгол улсын засгийн газар, Японы Олон улсын Хамтын ажиллагааны байгууллага ЖАЙКА-тай хамтран 2006-2012 онд "Суралцагчдын суралцахуйг дэмжих арга зүйн хөгжил", "Багшлахуйн арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх" гэсэн хоёр үе шаттай төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн билээ. Төслийн үр дүн, үзэл санаа, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа багш, сургуулийн хамт олны судалгааны бүтээлүүдийг нэгтэх зорилгоор энэхүү эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулсан юм.

Монгол улсын засгийн газар, Японы Олон улсын Хамтын ажиллагааны байгууллага ЖАЙКА-тай хамтран 2006-2012 онд "Суралцагчдын суралцахуйг дэмжих арга зүйн хөгжил", "Багшлахуйн арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх" гэсэн хоёр үе шаттай төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн билээ. Төслийн үр дүн, үзэл санаа, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа багш, сургуулийн хамт олны судалгааны бүтээлүүдийг нэгтэх зорилгоор энэхүү эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулсан юм.

Монгол орны өнцөг булан бүрээс ирсэн багш нар, судлаачид хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг дэмжсэн арга зүй, технологийг хэрэгжүүлсэн туршлагаа хуваалцаж, хамтран ажиллалаа. Багш нар судалгаат хичээл зохион байгуулж, хүүхдээ оношлон судалсан судалгааны үр дүнг ашиглан арга зүйн төлөвлөлт хийж, сургалтын материалаа боловсруулан, хичээлийн судалгааг хэрэгжүүлж буй туршлагаа бусдадаа хуваалцаж, бие биенээсээ харилцан суралцсан нь ололттой байлаа.

Төрийн захиргааны төв байгууллагуудад боловсруулан хэрэгжүүлж буй сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрийн агуулгын бодит байдалд дүн шинжилгээ хийж, сайжруулах арга замыг тодорхойлж санал, зөвлөмж боловсруулан гаргахад уг судалгааны зорилго оршино. Энэхүү судалгаа нь насанд хүрэгчдийн суралцахуйн сүүлийн үеийн онолын чиг хандлагыг судалж, төрийн захиргааны төв байгууллагуудын боловсруулсан төрийн захиргааны албан хаагчийн сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийн, сайжруулах арга замыг тодорхойлсноороо онолын болон практик ач холбогдолтой бөгөөд шинэлэг юм.

Төслийн ажлын зорилго Монголын болон олон улсын дээд боловсролын байгууллагын эрэмбэ тогтоож буй өнөөгийн байдалд судалгаа хийж, цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлох, их, дээд сургуулиудын эрэмбэ тогтоох аргачлалыг боловсруулж, мэдээллийн бааз байгуулан, вэб хуудас үүсгэн програмчлахад оршино.

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын чанарын үнэлгээний талаарх онол, арга зүйг судалсны үндсэн дээр Монголын дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудын чанарын төлөв байдлыг үнэлж, зөвлөмж боловсруулах

МУҮНС-ийн “Коха” программд үндэслэн Дээд боловсролын номын сангийн сургалтын хэрэглэгдэхүүний нэгдсэн сан бий болгох, каталогийн мэдээлэл солилцох нэгдсэн сүлжээг буй болгох арга, төлөв байдлыг судлах, турших, хэрэгжүүлэх аргачилал боловсруулах, санал зөвлөмж гаргах зорилготой.

Бага боловсролын унших ба математикийн чадварын үнэлгээний урьдчилсан үр дүн (EGRA ба EGMA)

Монгол улсын боловсролын түүхэн дэх 1992-2017 он бол манай Монгол улсын боловсролын системийн шинэчлэлийн нэн чухал үе юм. ХХI зууны эхний 25 жилийн боловсролын бодлого, түүний хэрэгжилтийг бид тухайн үед авч хэрэгжүүлж ирсэн арга хэмжээнийх нь мөн чанараар нь хэд хэдэн үе шатанд хуваан авч үзлээ.

Соёлын яам / 2021 он

Уг судалгааг өрх гэр, хувь хүний өдөр тутмын амьдралын хэв маягт тулгуурлан хийсэн болно. Судалгаанд оролцох өрх гэрийг сонгохдоо гэрээнд тусгасны дагуу соёлын боловсролын олон янз байдал илрэх магадлалаар түүвэр хийж, Монгол орны баруун, зүүн, төвийн, хангайн бүсийн төлөөлөл, Улаанбаатар хотын дүүрэг, алслагдсан дүүргийн төлөөллийг тус тус хамрууллаа.

Боловсролын суурь мэдээллийн тайланг БСШУСЯ, БХ, БМДИ, БМИҮЗ, БҮТ зэрэг мэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл, боловсролын салбарын судлаачид, үндэсний экспертүүдээс бүрдсэн ажлын хэсэг гүйцэтгэсэн бөгөөд ЮНЕСКО-ийн Парис дахь төв болон Ази, номхон далайн бүсийн төвийн зөвлөхүүд, Монголын Үндэсний Комисс дэмжин ажилласан юм.

Эрдэм шинжилгээний ажилтнуудад судалгаа, хөгжүүлэлтийн ажлаа амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай материал туслалцааг нэгд дэд бүтэц, лабораторийн тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал, хоёрт урвалж бодис болон бусад туслалцаа, гуравт хэвлэн нийтлэх боломж, хэвлэлтийн зардал, дөрөвт төрийн болон төрийн бус байгууллагаар дамжуулан эрх ашгаа хамгаалуулах зэрэг асуудлыг энхүү судалгаагаар авч үзлээ

Манай дэлхийн нөөцийн тэн хагасыг, эрчим хүчний хэрэглээний 40 хувийг барилгын салбарт зарцуулдаг ба хүлэмжийн хийн гуравны нэгийг ялгаруулдаг. 20 гаруй жилийн өмнө улс орнуудад анхны Ногоон барилгын зөвлөлүүд (НБЗs) байгуулагдсан ба тэд 2002 онд Дэлхийн Ногоон Барилгын Зөвлөлийг байгуулсан нь одоо 70 гаруй орны 50,000 орчим гишүүдтэй. Ихэнх НБЗ нь Ногоон барилгын стандартыг сурталчлан ажилладаг ашгийн төлөө бус төрийн бус байгууллага юм.

“Багшийн хөгжил” системийн динамик загварыг 3 бүлэг 28 хувьсагч, 17 тогтмолтойгоор бүтээсэн юм. Энэхүү загварын эхний хэсэг нь Багшийн хөгжлийг “Багшлах ур чадвар” гэсэн нөөц хувьсагчаар оруулж, түүний урсгал хувьсагчийн оролтоор “Туршлага хуримтлуулах”, гаралтаар “Туршлагаа мартах” гэсэн хувьсагчдыг оруулан тооцсон.

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг танхимын ба онлайн хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулаад 3 жилийн нүүрийг үзээд байна. Анх 2014 онд туршилтаар онлайн сургалтыг зохион байгуулж байх үед онлайн сургалтад суралцагчдын 34.2% нь амжилттай суралцаж байсан бол 2015 онд 70.05%, 2016 онд 95.46% болж өссөн байна. Энэхүү огцом өсөлтөд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлс нь 1: онлайн сургалтын үнэлгээг багшлах эрх олгох, сунгах шалгуур үзүүлэлтээр тооцох болсон, 2: онлайн сургалтыг хөтөлж буй арга зүйчдийн зааварчилгааны дизайн бэлтгэх чадвар сайжирч байгаатай холбоотой. Цаашид онлайн сургалтыг танхимын сургалтын үнэлгээний төлөө чиглүүлэхээс илүү суралцагчдад мэдлэг, чадвар олгоход анхаарах нь чухал болоод байна.

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг танхимын ба онлайн хэлбэрээр хослуулан зохион байгуулахаар 2014 онд туршилтаар зохион байгуулахад суралцагчдын даалгавар гүйцэтгэл 34.2% байсан[1] бол 2015 онд багшлах эрх олгох, сунгах шалгуур үзүүлэлтийн нэг болгосон[4] нь даалгавар гүйцэтгэлийг 53.9% хүртэл өсгөж чадсан байна. Мөн суралцагчдын онлайн сургалтын системд ажиллах чадвар нь голлон нөлөөлдгийг судалгаагаар тогтоолоо. Монгол улсын бүх сум, суурин газрууд интернетэд холбогдсон хэдий ч хурд удаан байгаа нь онлайн сургалтын системд байршуулах файлын хэмжээг аль болох бага байхаар тохируулах хэрэгтэй байлаа.

Судалгаа