Хайлтын үр дүн

395 илэрц олдлоо.

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Монгол улсын жижиг, дунд үйлдвэрийн өнөөгийн байдлыг Сүхбаатар аймгийн жишээн дээр судалж, түүнийг кластераар хөгжүүлэх загвар, санал, зөвлөмжийг боловсруулахад чиглэсэн болно.

Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын “Улаанбаатар ба дагуул хот” есдүгээр бүлгийн хүн төвтэй хот, орчин төвтэй шийдэл, төлөвлөлт төвтэй хөгжил, хотын сайн засаглал гэх 4 үндсэн зорилтыг үндэслэн Бодлогын судалгаа, шинжилгээний төв нь “Хотын хөгжлийн индекс”-ийг 4 бүлэг 86 индекс үзүүлэлттэйгээр судлан боловсруулж байна. Тус индекс нь хотын цаашдын хөгжил, нийслэлийн харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдааг зөв системтэй болгох замаар нийслэл хотын өмнө тулгамдаад буй авто замын түгжрэл, агаар, хөрсний бохирдол, цэвэр усны хүртээмжгүй байдал, хэт төвлөрөл, хүнсний аюулгүй байдал зэрэг асуудлуудыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр шийдвэрлэхэд дэвшил гаргах ач холбогдолтой юм. Үүнтэй холбогдуулан Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн нь “Бодлогын судалгаа, шинжилгээний төв”- ийн захиалгаар “Хотын хөгжлийн индекс”-ийн үзүүлэлтэд хамаарах эрх зүйн зохицуулалтын судалгааг хийж гүйцэтгэлээ.

Нийслэлийн 9 дүүргийн хороодын 2023 оны хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын хэрэгцээ, шаардлагын судалгааг Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын Төлөвлөлт судалгааны хэлтсээс бэлтгэв.

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь цахим худалдааны олон улсын болон дотоодын эрх зүйн зохицуулалт, цахим худалдааны хөгжлийн түвшин, түүнчлэн хүргэлтийн болон төлбөрийн системийн бүтэц зэргийг судалж, энэ чиглэлээр дотоодын хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлоход оршино.

Төвийн 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хүрээнд уг судалгааг явуулсан ба Төвийн үндсэн үйл ажиллагааг сайжруулах, “Харьцааны заавар”-ын хэрэгжилт, Улаанбаатар хотын гэрэлтүүлгийн байгууллагууд болон Төв хоорондын ажлын уялдаа холбоо ямар түвшинд байгааг үнэлэх зорилгоор нийт 16 байгууллагыг хамруулан 2023 оны 04 дүгээр сарын 19-нөөс 26-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.

Төвийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг 8 дугаар сарын 20-ноос 9 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд Хувийн орон сууц, нийтийн аж ахуйн хөгжлийн төвийн гишүүн байгууллагуудын оршин суугчдаар бөглүүлсэн.

/ 2023 он

Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн байдал

/ 2023 он

Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн байдал

/ 2023 он

Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн байдал

/ 2023 он

Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн байдал

/ 2023 он

Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн байдал

/ 2023 он

Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн байдал

/ 2023 он

Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн байдал

/ 2023 он

Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн байдал

Улаанбаатар хотын хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн болон ирээдүйн ажлын байрны эрэлт, нийлүүлэлтийг зорилтот бүлгийн түвшинд тодорхойлох зорилготой.

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах хэрэглэгдэхүүн.

Судалгаа