Хайлтын үр дүн

251 илэрц олдлоо.

Abstract Alcohol-related problems are a major health issue in Mongolia and remain underdiagnosed. The nationwide population-based, cross-sectional study reported here was carried out between September and November 2013. It aimed to determine the prevalence of alcohol dependence among the general population using two instruments: the Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) and an International Classification of Diseases (ICD)-10 based clinical interview. The AUDIT test, developed by the World Health Organization, was adopted to screen a full spectrum of alcohol-related disorders. Participants identified as at high risk of alcohol dependence were referred to a clinical interview for diagnosis of alcohol dependence. The interview was designed using ICD-10 diagnostic criteria. The study consisted of 11746 participants from 79 clusters, age 18–64 years (n=11746, males 49.1%, females 50.8%, mean age 39.6 ± 12.5 years). 45.4% of the participants (n=5336) abstained from alcohol use, 39% were at low risk of alcohol dependence (n=4582), 9.2% were at moderate risk (n=1075), and 6.4% were at high risk (n=753). Among the participants, a total of 522 participants (4.4%) were diagnosed as having alcohol dependence through the clinical interview. Increased risk of alcohol dependence was associated with those who were men, divorced or widowed, living in rural regions, unemployed, and less educated. The study results suggest that the prevalence of alcohol dependence is 4.4% among the general population of Mongolia. Gender, marital status, geographical location, and education significantly influence alcohol dependence.

Эрүүл мэндийн шийдвэр гаргагч нарыг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, эрсдлийн үеийн мэдээлэл харилцаанд шаардлагатай нотолгоонд тулгуурласан мэдээллээр хангах

Эрүүл мэндийн шийдвэр гаргагч нарыг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, эрсдлийн үеийн мэдээлэл харилцаанд шаардлагатай нотолгоонд тулгуурласан мэдээллээр хангах

Коронавируст халдварын улмаас эрүүл мэндийн салбарт учирч байгаа болон учрах эдийн засгийн тооцоог гаргаж, шийдвэр гаргагчдыг нотолгоонд суурилсан баримтаар хангах

Агаар сэлгэлтийн систем халдварын тархалтад шууд нөлөөлж байна гэж болохгүй ч систем буруу төлөвлөгдсөн, агаар сэлгэлт муутай, агаарын битүүмжлэл алдагдсан бол тархалтыг нэмэгдүүлнэ гэж олон судлаачид анхааруул байгаа юм.

Бохир уснаас молекул биологийн аргаар SARS-CoV-2 вирус илрүүлж, хүн амын дундах КОВИД-19 халдварын тархвар зүйн судалгаа хийх, хариу арга хэмжээний зөвлөмж боловсруулах зорилготой гүйцэтгэв.

Сүүлийн жилүүдэд дэлхий дахин төдийгүй манай оронд багтраа, атопи хэлбэрийн арьсны үрэсвэл болон нүд хамрын харшлын өвчлөл ихсэж, анхаарал татах нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал болж байгаа нь энэхүү судалгааг гүйцэтгэх үндэслэл болсон.

Монгол улсын хүн амын хоол тэжээлийн байдал үндэсний 5 дах удаагийн судалгаа

Монгол Улсын хүн амын дундах сүрьеэ өвчний цар хүрээг тогтоож, сүрьеэтэй тэмцэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сайжруулах арга замыг тодорхойлох.

The survey aimed at estimating the prevalence of drug-resistant tuberculosis (DR-TB) among pulmonary tuberculosis (PTB) cases, detecting gene mutations conferring drug resistance, and identifying ways to enhance the prevention and control of multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB).

Монгол улсад бүртгэгдсэн уушгины сүрьеэгийн тохиолдлын дундах эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн тархалт, түүнийг нөхцөлдүүлэгч зарим генийн мутацийг тодорхойлж, олон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгээс урьдчилан сэргийлэх, хянах арга замыг боловсронгуй болгох ерөнхий зорилготой судалгаа юм.

Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2023 оны 3 дугаар сарын статистик судалгаа, мэдээлэл

Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2023 оны 2 дугаар сарын статистик судалгаа, мэдээлэл

Судалгаа