Хайлтын үр дүн

57 илэрц олдлоо.

“ЦДҮС” ТӨХК-ийн 110/10кВ-ын “Амгалан” дэд станцын Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 10-р хороонд хэрэгжиж буй 110/10кВ-ын “Амгалан” дэд станцын талбайн өнөөгийн байгаль орчны төлөв байдал тухайлбал, газарзүйн нөхцөл, геологийн тогтоц, уур амьсгал, агаарын чанар, газрын доорх ус, хөрсөн бүрхэвч, мөн түүнчлэн төслийн талбай орчмын оршин суугчид, хорооны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн төвшин, эрүүл мэнд, түүх соёлын өвийг тодорхойлов.

Цахилгаан дамжуулах ундэсний сулжээ ТӨХК-иас Гамшгаас хамгаалах судалгаа шинжилгээний үндэсний төв Төрийн бус байгууллагатай /ГХСШУТ ТББ/ 2019 оны 09-р сарын 24-ны өдрийн 2019/241 тоот гэрээний дагуу, ГХСШУТ ТББ-ын үнэлгээний баг Цахилгаан дамжуулах ундэсний сулжээ ТӨХК—ийн Улаанбаатар салбарын 30 дэд станцад гамшгийн эрсдэлийн унэлгээний ажлыг гуйцэтгэж энэхүү тайланг гамшгаас хамгаалах тухай хууль, бусад хууль тоггоомжийн хүрээнд, холбогдох удирдлага, мэргэжилтнүүдтэй хийсэн уулзалт, зөвлөмж дээр тулгуурлан боловсруулан мэргэжлийн баг бурдуулэн хийж гүйцэтгэлээ.

“Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд нисдэг камерын тусламжтай үзлэг, шалгалт хийх, тасралтын шалтгаан тогтоох, судалгаа шинжилгээ хийх ажлын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх” гэрээт ажлын хүрээнд 2020 оны 9-р сард 110 кВ болон 220 кВ-ын өндөр хүчдэлийн ЦДАШ дээр нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж ашиглан хийгдсэн дээд үзлэгийн бэлтгэл ажил, үзлэгийн явц болон үзлэгийн үр дүнг тайлагнав.

Эрчим хүчний салбарын аюулгүй, тогтвортой ажиллагаа, эдийн засгийн үр ашигтай байдлыг хангахын тулд цахилгаан дамжуулах сүлжээний найдвартай байдал, ашиглалтын үйл ажиллагааны орчин үеийн шинэ технологи ашиглан удирдан зохион байгуулан, хянах, инновацад суурилсан өөрчлөлт шинэчлэлтийг хийх нэгдсэн хандлагыг бий болгоход оршино. “Цахилгаан дамжуулан үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн харьяа газар, алба хэлтсүүд өдөр тутмын үйл ажиллагаа, хэтийн төлөвлөгөөндөө энэхүү бодлогын бичиг баримтыг мөрдөж ажиллана.

/ 2022 он

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хийгдсэн GNSS-ийн хэмжилтийн өгөгдлийг өндөр нарийвчлалтайгаар боловсруулах “MONPOS” системийг хөгжүүлж, батлагдсан солбицлын эринд шилжүүлсэн үр дүнг хэрэглэгчид түгээх, станцуудын өдөр тутмын мониторингийн бодолтыг хийх ажлыг автоматжуулахад энэхүү төслийн зорилго оршино.

Mongolia has been achieving stable economic growth over the last 10 years. This has resulted in a significant increase in energy consumption, especially conventional energy, such as coal, oil, and electricity. The Mongolian Energy Economics Institute (MEEI) requested the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) to support the MEEI in producing energy efficiency indicators (EEIs) to serve as benchmarks for Mongolia’s final energy consumption sectors and to improve current energy efficiency and conservation (EEC) policies and action plans. This report comprises a detailed methodology and calculation results of those indicators in industry, transport, commercial buildings, and the residential sectors of Mongolia.

Судалгаа